Uputstvo o ispunjavanju uslova za brže dobijanje dozvola


11. januar 2013. DRUŠTVO – Gradsko veće grada Smedereva, na sednici u četvrtak, prihvatilo je informaciju o pripremi hodograma aktivnosti u cilju odgovora potencijalnim investitorima, a dorađen je i Informator za dobijanje informacije o lokaciji, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, upotrebne dozvole, privremene građevinske dozvole i rešenja o odobrenju za izvođenje radova.

Preporučeno je Gradskom veću da razmotri mogućnost zaduživanja stručnih službi da analizom zakonske regulative predloži izmenu iste, u cilju omogućavanja svim zainteresovanim investitorima da mogu započeti gradnju svojih objekata u skladu sa dostavljenim i odobrenim projektima od strane stručnih službi grada, a da dobijanje dozvola usledi u toku gradnje.

Tome bi prethodilo potpisivanje ugovora između investitora i Grada Smedereva, uz obavezu investitora da poštuje dostavljeni i odobreni projekat, a da svako odstupanje od odobrenog projekta bude strogo sankcionisano.

Prihvaćene su i informacije o aktivnostima preduzetim u vezi sa generalnim projektom navodnjavanja dela grada Smedereva i zaduženo Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke da, u saradnji sa Direkcijom za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, sprovede postupak javne nabavke za izradu Idejnog i Glavnog projekta prve faze Generalnog projekta navodnjavanja dela grada Smedereva.

Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog za davanje saglasnosti na izmenu i dopunu finansijskog plana seoskih mesnih zajednica grada Smedereva za 2012.godinu i Pravilnik o radu Saveta za bezbednost saobraćaja grada Smedereva.

Prihvaćen je i Predlog za davanje saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Smederevo za 2013.godinu i naći će se na dnevnom redu sednice Skupštine grada Smedereva.

Izvor: smederevo.org.rs