Otpis kamate i mirovanje poreskog duga


11. januar 2013. DRUŠTVO – Gradsko veće grada Smedereva, na sednici u četvrtak, saglasilo se sa nacrtom Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i ovakav predlog biće dostavljen Skupštini grada na usvajanje.

Na ovaj način biće omogućeno da se poreski obveznici (pravna lica i preduzetnici) finansijski rasterete, kako bi bili u mogućnosti da u propisanim rokovima izmiruju tekuće obaveze, čime se ujedno stvaraju uslovi za oživljavanje i razvoj privrede i preduzetništva. Davanjem istih prava poreskim obveznicima, fizičkim licima, obezbeđuje se ravnopravni poreski tretman svih poreskih obveznika.

S druge strane, pravo na mirovanje glavnog poreskog duga stiče se ako se obaveze dospele za plaćanje u novembru i decembru 2012.godine, plate do 31.januara 2013.godine. Ostvarivanje prava na otpis kamate uslovljava se blagovremenim izmirivanjem tekućih obaveza u periodu mirovanja glavnog duga. Pri tome se period mirovanja razlikuje prema ekonomskoj snazi obveznika.

Prema podacima Odeljenja lokalne poreske administracije, ukupan dug samo fizičkih lica, po osnovu poreza na imovinu, sa 31.oktobrom 2012.godine, iznosi 526.198.609,00 dinara od čega je kamata 224.503.400,000 dinara.

Narodna skupština Republike Srbije je 15.decembra 2012.godine usvojila Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.

Izvor: smederevo.org.rs