Nastavak 89. sednice Gradskog veća u subotu


23. avgust 2013. DRUŠTVO – U četvrtak je prekinuta 89. sednica Gradskog veća i biće nastavljena u subotu u 8,00 časova.

U prvom delu 89. sednice razmatrana su pitanja iz nadležnosti Skupštine grada, a jedna od najznačajnijih tačaka dnevnog reda, o kojoj je počela rasprava i nastavlja se u subotu je Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2013. godinu.

Na sednici u četvrtak prihvaćeni su predloženi nacrti Plana detaljne regulacije za katastarsku parcelu broj 696/1 K.O. Smederevo – kompleks Stare železare – 1 faza (celina 3), kao i Odluke o formiranju jedinica Civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Smedereva.

Takođe su usvojeni nacrti akata u vezi sa Javnim preduzećem Gradska stambena agencija, i to: Nacrt odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo, Nacrt rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo, a u vezi sa promenom sedišta u Ulici Vuka Karadžića broj 15.

Prihvaćen je i Nacrt rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Kosta Manojlović“ u Smederevu, kao i Predlog za davanje saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja za 2013. godinu Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo i biće upućen Skupštini na usvajanje.

Prethodno su članovi Gradskog veća, na 88. sednici, prihvatili predloženi Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja saobraćaja na putevima u 2013. godini na području grada Smedereva, uz sugestiju da se uradi više na edukaciji i prevenciji.

Na istoj sednici je bilo reči o realizaciji 126. Turističko privredne manifestacije „Smederevska jesen 2013“, a članovima Gradskog veća naloženo je organizaciono angažovanje sa određenim zaduženjima kako bi ovogodišnja manifestacija bila što uspešnija.

Članovi Gradskog veća su se na 87. sednici, saglasili sa izmenama Finansijskog plana mesnih zajednica grada Smedereva za 2013. godinu, kod mesnih zajednica: Vodanj, Vrbovac, Lipe, Lugavčina, Mala Krsna, Mihajlovac, Radinac, Ralja i Skobalj.

Većnici su prihvatili i predloženi Pravilnik o korišćenju autobusa za prevoz osoba sa invaliditetom.

Predlog za davanje saglasnosti na tekst Ugovora o godišnjoj članarini Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ DOO je načelno prihvaćen, uz uslov da se, uz potpisivanje Ugovora, potpiše Aneks ugovora kojim će se obavezati Regionalna razvojna agencija da Gradu Smederevu obezbedi donaciju u dvostruko većem iznosu od iznosa članarine, a na osnovu projekata koje će uraditi Grad Smederevo.

Na 87. sednici Gradskog veća je prihvaćena i Informacija o aktivnostima koje treba preduzeti u cilju preuzimanja seoskih vodovoda od strane JKP Vodovod Smederevo.

Takođe je prihvaćen Predlog za raspodelu sredstava uplaćenih primenom instituta oportuniteta socijalno humanitarnim organizacijama na području grada Smedereva i „Sigurnoj kući“.