Uskoro novi direktori javnih preduzeća


28. jun 2013. DRUŠTVO – Gradsko veće grada Smedereva održalo je dve sednice na kojima su, pored ostalog, razmatrani materijali koji će se naći na predloženom dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada Smedereva.

Skupštini grada je predložena na usvajanje Odluka o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2012. godinu.

Predlog Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Smedereva, utvrđen je na sednici Gradskog veća i upućen Skupštini grada na usvajanje.

Izveštaj o pokazateljima efikasnosti poslovanja JKP vodovod Smederevo za period prva tri meseca 2013.godine sa tromesečnim izveštajem o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja je prihvaćen, kao i Informacija o primedbama na rad JKP Pijace Smederevo, po žalbi na rad uprave Zelene pijace, upućene Gradskom veću. Zaključeno je da se Udruženju Đurđevak ponude tri lokala na korišćenje pod istim uslovima kao i ostalim zakupcima.

Zatim se pristupilo odlučivanju po žalbama građana izjavljenim na rešenja nadležnih odeljenja Gradske uprave Smederevo, kao i po žalbi Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d.

U prvom delu 78. sednice Gradskog veća razmatrana su pitanja iz nadležnosti Skupštine grada.

Odbornicima se predlaže na usvajanje Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo i oglasi o javnom konkursu za izbor kandidata za imenovanje direktora i to: JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, JKP Vodovod Smederevo, JKP Zelenilo i groblja Smederevo, JKP Parking servis Smederevo, JKP Pijace Smederevo, JKP Čistoća Smederevo, Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo, JP Gradska stambena agencija Smederevo, JP Televizija Smederevo i JP Sportski centar Smederevo.

Usvojen je Izveštaj o radu i poslovanju za 2012. godinu JP Gradska stambena agencija i dobijena saglasnost na izmenu i dopunu Programa poslovanja JP Gradska stambena agencija Smederevo za 2013.godinu i predloženi Skupštini grada na usvajanje.

Utvrđen je Predlog Odluke o pijacama u skladu sa odredbama člana 46. stav 1, tačka 1, a u vezi sa članom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 45. stav 1. tačka 1. Statuta grada Smedereva i predložen Skupštini grada Smedereva na usvajanje.

Iz nadležnosti Gradskog veća, raspravljalo se o predlogu zaključka o davanju saglasnosti za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta preduzeću „Eko mineral” d.o.o. i Informaciji u vezi sa Zaključkom Gradskog veća broj 037-130-1/2013-07 od 09. 05. 2013. godine. Zaključeno je da se formira Radna grupa povodom rešavanja problema vodosnabdevanja Kuliča i Šalinca, koja će razmotriti situaciju i predložiti adekvatna rešenja.

Gradsko veće je donelo i zaključak povodom sprovođenja procedure nabavke metalne konstrukcije – hale ukupne površine 720 metara kvadratnih od DPK Godomin u stečaju, kako bi ostala u vlasništvu Grada, a za potrebe mini vatrogasne jedinice u Kolarima.

Izvor: smederevo.org.rs