Počeo je upis u Biblioteku za 2014. godinu


09. decembar 2013. KULTURA – Počeo ju upis u Biblioteku za 2014. godinu!
Upis članova vrši se tokom cele kalendarske godine i važi za tu godinu. Prilikom upisa potrebno je staviti na uvid ličnu kartu i platiti članarinu, po sledećem cenovniku za 2014. godinu:

upis na Pozajmnom odeljenju …..…….. 700,00 dinara
upis na Dečjem odeljenju…. ……………. 600,00 dinara
upis studenata……………………………………. 500,00 dinara
upis penzionera……………………………….. 500,00 dinara
dnevna članarina ……………..……….. 100,00 dinara
upisom dva člana porodice (po punoj ceni) ostali stiču pravo besplatnog upisa

Biblioteka omogućava kolektivni upis, za grupe veće od deset članova:

na Pozajmnom odeljenju ……………… 600,00 dinara
na Dečjem odeljenju……………..…….. 500,00 dinara
korišćenje interneta za korisnike koji nisu članovi Biblioteke ……100,00 dinara po satu
naknada za izgubljenu člansku kartu…50,00 dinara
naknada za neblagovremeno vraćanje knjige (tromesečno)…………… 300,00 dinara

Cenovnik za korisnike u ograncima Biblioteke je niži za 50%

BESPLATNO KORIŠĆENjE INTERNETA ZA ČLANOVE BIBLIOTEKE
BESPALATAN UPIS ĐAKA PRVAKA
BESPLATAN UPIS DECE IZ VRTIĆA (predškolska grupa)
BESPLATAN UPIS OSOBA SA INVALIDITETOM
BESPLATAN UPIS DECE SA POSEBNIM POTREBAMA I NASTAVNIKA TIH ŠKOLA
BESPLATAN UPIS STIPENDISTA FONDA ZA MLADE TALENTE GRADA SMEDEREVA
VAŠA PRAVA

Svaki korisnik upisom stiče prava na:

korišćenje svih fondova Narodne biblioteke Smederevo
korišćenje i konsultaciju svih informa­cionih izvora i usluga Biblioteke
pomoć pri konsultovanju lisnih i elektron­skih kataloga
pomoć i uputstvo pri pronalaženju bibliografskih podataka
korišćenje specijalnih zbirki i fondova, uz stručnu pomoć
međubibliotečku pozajmicu (svu potrebnu literaturu koju ne možete naći u Biblioteci u Smederevu, možete poručiti iz druge biblioteke, uz nadoknadu poštanskih tro­škova)
prisustvo svim kulturnim programima u Biblioteci je besplatno
rezervaciju naslova
korišćenje interneta na korisničkim računarima svih bibliotečkih odeljenja
kopiranje delova monografskih i serijskih publikacija, osim ukoričene štampe, iz fondova Biblioteke, i uz dozvolu stručnog osoblja, po važećem cenovniku.

VAŠE OBAVEZE

Prilikom pozajmice knjiga i novina i korišćenja čitaonica, korisnik je dužan da ima člansku kartu Biblioteke.
Produženje roka pozajmice može se izvršiti blagovremenim prijavljivanjem, ličnim ili telefonskim putem.
Ako korisnik zadrži knjige preko određenog roka, dužan je da plati tromesečnu nadoknadu u iznosu od 300,00 dinara.
Izgubljenu ili oštećenu knjigu korisnik je dužan da zameni knjigom istog naslova, ili da plati naknadu po njenoj sadašnjoj vrednosti.
Naknada za izgubljenu člansku kartu je 50,00 dinara.
Korisnici su dužni da se prema bibliotečkoj građi odnose pažljivo i da je čuvaju. Ljubazno Vas molimo da ne podvlačite, ne ispisujete beleške, ne savijate i ne cepate listove.

Korisnik je dužan da se pridržava kućnog reda Biblioteke i pravila ponašanja na javnom mestu i da svojim ponašanjem ne ugrožava prava i rad ostalih korisnika i zaposlenih.

KAKO DOĆI DO PUBLIKACIJA?

Publikacije se van Biblioteke pozajmljuju na 15 dana. Jednom pozajmicom mogu se uzeti dve knjige, a samo jedna iz obavezne školske lektire. Serijske publikacije (novine i časopisi) se ne mogu iznositi iz Biblioteke, bez posebne dozvole.
Korisnik Biblioteke ima prava na slobodan pristup knjižnom fondu na Pozajmnom i Dečijem odeljenju.