Održana 90. sednica Gradskog veća


29. avgust 2013. DRUŠTVO – U četvrtak je održana 90. sednica Gradskog veća grada Smedereva.

Nakon usvajanja zapisnika sa 88. i 89. sednice Gradskog veća grada Smedereva, većnici su prihvatili Informaciju o mogućnostima novog kreditnog zaduženja grada Smedereva.

Grad Smederevo, u ovom trenutku, otplaćuje dve kreditne linije na ime kapitalnih investijija, a krediti ističu 2015. i 2017. godine. Sredstva su u prethodnom periodu korišćena za uređenje komunalne infrastrukture, a sada ima zakonskih uslova za novo kreditno zaduženje.

Većnici su prihvatili Nacrt odluke o zaduženju grada Smedereva. Stvorila se potreba novih investicionih ulaganja i stvaranja preduslova, kako bi Grad bio privlačan za investitore. Pored lokalnih organa vlasti, za kreditno zaduživanje potrebna je i prethodna saglasnost Ministarstva finansija.

Gradsko veće je prihvatilo Informaciju u vezi sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja i poslovnih knjiga grada Smedereva, sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine i biće predložena Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Na istoj sednici, data je saglasnost na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo za 2013. godinu, a u vezi sa Odlukom o izmenama i dopunama budžeta grada Smedereva za 2013. godinu.