Održana 73. sednica Gradskog veća


25. maj 2013. DRUŠTVO – Gradsko veće se na sednici u četvrtak saglasilo sa Finansijskim planom seoskih mesnih zajednica grada Smedereva za 2013.godinu.

Finansijski plan seoskih mesnih zajednica urađen je na osnovu finansijskih planova seoskih mesnih zajednica koji sadrže planirane prihode i rashode sredstava samodoprinosa i sredstava budžeta za kapitalne i tekuće transfere, u skladu sa Odlukom o budžetu grada Smedereva za za 2013.godinu.

Usvojen je Program kontrole kvaliteta vode sa javnih česmi i kupališta u Smederevu za 2013.godinu. Takođe je zaključeno da se naknadno donese program i da se sukcesivno osposobljavaju javne česme za upotrebu i da se počne od česme kod Crkve.

Prihvaćen je predloženi Zaključak o utvrđivanju polaznih osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica za 2013.godinu, koje će ostati na prošlogodišnjem nivou.

Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o finansiranju, radu i uslovima za ostvarivanje prava na uslugu besplatnog obroka (Narodne kuhinje) na teritoriji grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor pružaoca usluge besplatnog obroka.

Veće se saglasilo sa Rešenjem o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce“ Smederevo.

Prihvaćene su i odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata vršioca dužnosti direktora, kao i zaposlenih u Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce“ Smederevo.

Većnici su usvojili Odluku o manifestacijama u oblasti sporta od značaja za grad koje se finansiraju iz budžeta grada Smedereva, koju je predložila nadležna Komisija. U oblasti sporta, usvojena je i Informacija o dopunama prigovora na Odluku o izboru programa koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva.

Gradsko veće je prihvatilo Izveštaj Centralne komisije za popis o izvršenom godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza za 2012.godinu, a zatim se odlučivalo
po žalbama građana.