Obuka za rukovanje vatrenim oružjem


03. januar 2014. SPORT – Streljačka družina „Smederevo“, najmasovnija streljačka organizacija u gradu u kojem tradicija organizovanog bavljenja streljaštvom datira još iz 1887. godine, pored svoje osnovne delatnosti sportskog streljaštva, poslednjih petnaest godina sprovodi obuku za rukovanje vatrenim oružjem. Shvatajući značaj upoznavanja naših građana sa opasnostima koje mogu biti posledica neukog i nepravilnog rukovanja vatrenim oružjem i sa značajem pravilne upotrebe raznih vrsta ručnog vatrenog oružja i željom da obuči što veći broj vlasnika vatrenog oružja bezbednim rukovanjem oružjem i obavljanju neophodnih provera oružja, SD “Smederevo” podnela je Zahtev za izdavanje odobrenja za sprovođenje obuke nadležnom organu 1999. godine.

Na osnovu Pravilnika o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programa obuke za rukovanje vatrenim oružjem („Službeni glasnik RS“ br. 1/99) i rešenja MUP-a RS-Sekretarijat u Smederevu, Streljačka družina „Smederevo“ je ovlašćena za sprovođenje obuke i izdavanje Uverenja o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem duge cevi. Uverenje o položenoj obuci SD „Smederevo“, kao ovlašćena streljačka organizacija, izdaje za: lovačko oružje sa neolučenim cevima (lovačka puška), lovačko oružje sa olučenim cevima (lovački karabin) i sportsko oružje (malokalibarska puška).

– Obuku smo počeli zajedno sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Smederevo, oni za pištolj i revolver, a mi za duge cevi. Već 2000-te godine smo se razdvojili. Mi vršimo obuku za lovačku pušku, lovački karabin i MK pušku. Za kratke cevi ne vršimo obuku, jer nemamo uslova, nije završena pucaonica za vatreno oružje. Opremanje streljane za vatreno oružje bi u budućnosti finansijski moglo da popravi stanje u streljačkom sportu kod nas – kaže Milutin Jovanović, član Upravnog odbora Streljačke družine „Smederevo“ i komisije za obuku rukovanja vatrenim oružjem.

Obuku mogu da završe svi punoletni državljani republike Srbije koji imaju potrebne psihičke i fizičke predispozicije. Ovakvu vrstu obuke vrši komisija sastavljena od vrsnih stručnjaka predavača i ispitivača, a koju je postavilo svojim rešenjem MUP Republike Srbije, PU u Smederevu, u skladu sa propisanim uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači i ispitivači. Svakom polazniku obuke obezbeđena je kvalitetna literatura, pomoćna oprema za obuku u nišanjenju, odgovarajuće oružje i municija za praktični deo obuke, sve to omogućava uspešno usvajanje gradiva i polaganje ispita.

Obuka se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela. Teorijski deo obuke obuhvata oblasti: pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja, bezbedno rukovanje oružjem i osnove balistike i tehnika gađanja. Praktični deo obuhvata: bezbedno rukovanje oružjem i praktično gađanje vatrenim oružjem. Nakon teorijske i praktične obuke vrši se provera znanja.

– Pre obuke kandidati dobijaju našu skriptu o rukovanju vatrenim oružjem duge cevi. U teorijskom delu obuke polaznike naučimo kako i kada mogu da, u skladu sa zakonskim propisima, nabave, drže, nose ili upotrebe vatreno oružje i municiju. Upoznajemo ih sa tehničkim i vatrenim karakteristikama oružja za koje se obučavaju, sastavnim delovima i kako to oružje funkcioniše, zatim kako se upucava i održava. Većina kandidata dolazi na obuku za lovačko oružje, te ih učimo šta pojedinačni projektil ili sačmeni snop može da učini kada pogodi divljač u lovu i kako da bezbedno rukuju svojim oružjem. Posle teorijske provere stečenog znanja na predavanjima o bezbednosnom rukovanju vatrenim oružjem, kao i poznavanju zakonske regulative koja se odnosi na držanje, nošenje i upotrebu vatrenog oružja, prelazi se na proveru praktične upotrebe vatrenog oružja. Na praktičnom delu svaki polaznik obuke nauči da bezbedno rasklopi i sklopi, napuni i isprazni oružje i otkloni najčešće zastoje, da pravilno primeni tehniku gađanja, uspešno pogodi metu i postigne zadovoljavajuće rezultate u gađanju. Svaki polaznik koji završi obuku sa uspehom, dobija o tome pismenu potvrdu te se tako na zakonskim osnovama stvaraju pretpostavke za bezbedno rukovanje ručnim vatrenim oružjem, kaže Dragan Simić, član UO SD „Smederevo“ i predsednik komisije za obuku vatrenim oružjem.

Goran Petrović, inspektor za oružje u Policijskoj upravi Smederevo kaže da posle ovakve obuke svaki polaznik stiče potreban nivo obučenosti da izbegne neželjene posledice po sebe i okolinu, odnosno da postupa sa oružjem i municijom u skladu sa zakonskim propisima koji podležu prekršajnoj ili krivičnoj odgovornosti.

Prijavljivanje za obuku u rukovanju vatrenim oružjem vrši se u redovnom terminu sredom, sa početkom u 18:00 časova, na Strelištu u Sportskoj hali Smederevo. Uverenje o osposobljenosti za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem, dobija istog dana kada se završe ispiti iz teoretskog i praktičnog dela i ima trajnu važnost. Ovo uverenje je obavezni deo dokumentacije koja se podnosi sa zahtevom za izdavanje svake dozvole za nabavku oružja. Uverenje o završenoj obuci za rukovanje vatrenim oružjem mora da poseduje i lice koje je nasledilo oružje. Od stupanja na snagu Zakona o oružju i municiji, obuku je uspešno savladao veliki broj kandidata.