Direkcija za izgradnju i urbanizam Smederevo


Delatnost Direkcije je propisana Odlukom o osnivanju koju je donela SO Smederevo i Statutom Direkcije za izgradnju i upisana je u registar Suda.

Osnovna delatnost Direkcije je:

1. Projektantske stručno – tehničke, operativno-tehničke poslove, izvođačke i poslove stručnog nadzora kod izgradnje, rekonstrukcije i održavanja objekata iz Programa uređivanja građevinskog zemljišta, Programa održavanja zaštite i razvoja lokalnih i nekategorisanih puteva, Programa stambene izgradnje i izgradnje objekata koji se finansiraju sredstvima opštine.

2. Iz oblasti uređivanja građevinskog zemljišta :

– vrši poslove na pribavljanju (rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, raseljavanje, i sl.) pripremanju, komunalnom opremanju i uređivanju građevinskog zemljišta ;

– organizuje izvođenje geoloških, asanacionih, melioracionih i drugih potrebnih prethodnih radova za određenu lokaciju ;

– pribavlja geološke, geomehaničke, geodetske i druge podloge potrebne za projektovanje ili izvođenje radova ;

– stara se o zaštiti, racionalnom i namenskom korišćenju građevinskog zemljišta,

– vodi informacionu osnovu o geodetskom građevinskom zemljištu i svim izgrađenim objektima na tom zemljištu,

– priprema Predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta,

– vrši sve tehničke, pravne, finansijske, administrativne i druge stručne poslove za finansiranje Programa i prati njegovu realizaciju u skladu sa ostvarenim prihodima,

– vrši stručne poslove na usklađivanju Programa uređivanja građevinskog zemljišta sa razvojnim programima komunalne infrastrukture i odlukama Skupštine opštine.

3. Izrađuje studije i analize o ekonomskoj opravdanosti uređivanja građevinskog zemljišta za lokacije koje se ustupaju trećim licima.

4. Izrađuje sve potrebne predloge i elaborate za ustupanje zemljišta, formira početnu cenu zemljišta koje se ustupa.

5. Zaključuje Ugovor sa investitorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa uređivanjem građevinskog zemljišta izgradnjom objekata.

6. Analizira i predlaže elemente za utvrđivanje naknada za uređivanje građevinskog zemljišta.

7. Iz oblasti urbanizma :

– obavlja stručne poslove urbanističkog planiranja i uređivanja prostora,

– prati i proučava pojave i promene u prostoru i naselju i obezbeđuje obavljanje prethodnih radova za potrebe pripreme, izrade urbanističke dokumentacije,

– priprema, izrađuje i prati sprovođenje prostornog i urbanističkih planova i projekata,

– prikuplja, obrađuje, čuva, sređuje i publikuje podatke od značaja za naselja i uređenja prostora,

– vodi informacionu osnovu o prostoru i njegovom uređenju na celoj teritoriji opštine Smederevo,

– priprema programe izrade urbanističke dokumentacije i učestvuje u pripremi drugih programa, planova i projekata za građenje naselja i uređenje prostora, – izrađuje urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata, pravnih i fizičkih lica, do izdavanja Akta o uslovima za uređenje prostora,

– izrađuje i izdaje izvode iz detaljnih urbanističkih planova sa izradom grafičkih prikaza parcelacije na kopiji plana parcele, a radi formiranja građevinskih parcela za pravna i fizička lica,

– izrađuje urbanističko-tehničke uslove za izdavanje urbanističke dozvole i urbanističke saglasnosti,

– vrši pregled celokupne tehničke dokumentacije, mišljenja i saglasnosti nadležnih preduzeća i organa datih na tehničku dokumentaciju i daje mišljenja o usklađenosti iste sa aktom o uslovima za uređenje prostora za investicione objekte,

– obavlja kontakt sa strankama – dopisi, obaveštenja, mišljenja (van upravnog postupka),

– priprema materijal za donošenje odluka o pripremanju izrade urbanističkih planova (do predloga Odluke) i drugih urbanističko-planskih akata.

8. Obavlja poslove iz oblasti korišćenja sopstvenog prostora.

9. Obavlja tehnički prijem objekata, reviziju investiciono – tehničke dokumentacije i obavlja sve vrste veštačenja i ekspertiza.

Poslove iz ovog člana Direkcija obavlja za područje svih mesnih zajednica opštine Smederevo.

Pored poslova iz ovog člana Direkcija može obavljati i druge poslove koji su u njenoj delatnosti u skladu sa odlukama osnivača, a pre svega u oblasti korišćenja, održavanja i upravljanja poslovnim prostorom.

Shodno Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja u registar Suda upisana je delatnost Direkcije prema sledećim šiframa delatnosti:

1. 01412 – uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

2. 45110 – rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi

3. 45120 – ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

4. 45210 – grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

5. 45220 – montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

6. 45230 – izgradnja saobraćajnica i sportskih terena

7. 45240 – izgradnja hidrograđevinskih objekata

8. 45250 – ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove

9. 45310 – postavljanje električnih instalacija i opreme

10. 45320 – izolacioni radovi

11. 45330 – postavljanje cevnih instalacija

12. 45340 – ostali instalacioni radovi

13. 45410 – malterisanje

14. 45420 – ugradnja stolarije

15. 45430 – postavljanje podnih i zidnih obloga

16. 45440 – bojenje i zastakljivanje

17. 45450 – ostali završni radovi

18. 51520 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

19. 51540 – Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za

20. 70110 – razvoj projekata o nekretninama

21. 70120 – kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun

22. 70200 – iznajmljivanje nekretnina

23. 70310 – agencija za nekretnine

24. 72200 – pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa

25. 74140 – konsalting i menadžment poslovi

26. 74150 – holding poslovi

27. 74200 – arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

28. 74201 – prostorno planiranje

29. 74202 – projektovanje građevinskih i drugih objekata

30. 74203 – inženjering

31. 74204 – ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti