Banka Poštanska štedionica


Ekspozitura Smederevo

Karađorđeva 60

(026) 649-191

Transformacijom u poslovnu banku, stvoreni su preduslovi za proširenje bankarskog poslovanja Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd, u zemlji i inostranstvu.
Banka Poštanska štedionica, a.d., , Beograd uspešno ostvaruje svoje ciljeve koji se odnose na:

• jačanje finansijskog potencijala;
• uspešno obavljanje poslova platnog prometa;
• unapređivanje poslovne saradnje sa akcionarima;
• povećanje broja klijenata;
• inoviranje i dizajniranje ponude bankarskih usluga prema potrebama klijenata;
• pružanje finansijske podrške programima od zajedničkog interesa klijenata;
• ostvarivanje zadovoljavajuće likvidnosti.

Na međunarodnom planu, realizovani su brojni kontakti i saradnja sa inobankama i drugim stranim asocijacijama.

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd je lider u poslovanju sa stanovništvom, što potvrđuje činjenica da je svaki drugi stanovnik u Srbiji korisnik usluga Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.

Poslovna strategija banke zasnovana je na orijentaciji ka klijentu, brzom razvoju novih proizvoda, efikasnijem i komfornijem vidu saradnje.

Vodeći se principom da je samo «zadovoljan klijent dobar klijent», Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd je intenzivirala aktivnosti na razvoju poslovne mreže filijala i ekspozitura i mogućnost efikasne i operativne komunikacije preko «virtuelnih šaltera»: Homeb@nking sistema, Internet usluga, korišćenja SMS poruka, korporativnog e-bankinga itd. Savremeni elektronski platni promet u zemlji i inostranstvu i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d.