Agrobanka


Ekspozitura Smederevo

Karađorđev dud E-1

026/228-153

Agrobanka potiče od Privilegovane agrarne banke, osnovane 1929. godine u Kraljevini Jugoslaviji, koja je svoju delatnost obavljala sve do početka Drugog svetskog rata. Godine nakon rata bile su godine stalnih društvenih promena u jugoslovenskom i međunarodnom okruženju, koje su uticale na organizaciju, status i poslovanje Agrobanke.

* 1959. godine – osnovana jugoslovenska poljoprivredna banka “Poljobanka”, čiji je pravni sledbenik Agrobanka
* 1978. godine – Osnovna poljoprivredna banka Agrobanka, nastala transformacijom bivše jugoslovenske poljoprivredne banke
* 1981. godine – Osnovna poljoprivredna banka Agrobanka transformiše se u Specijalizovanu poljoprivrednu banku – Agrobanku
* 1995. godine – Agrobanka se osniva kao akcionarsko društvo.

Agrobanka je danas otvoreno akcionarsko društvo, i spada u red srednjih banaka. Kao univerzalna banka, potpuno je osposobljena za pružanje svih usluga koje Zakon o bankama predviđa na teritoriji Republike Srbije.
Agrobanka ima veoma razvijenu poslovnu mrežu kojom pokriva celu teritoriju Srbije: 145 organizacionih delova – 15 filijala, 102 ekspoziture i 28 šaltera. Poseduje izuzetno stručan kadar od preko 869 zaposlenih, od kojih je preko 51% sa visokom i višom stručnom spremom. U okviru sopstvenog školskog centra vrši se konstantna edukacija i usavršavanje kadrova.

Agrobanka je članica Međunarodne organizacije poljoprivrednih banaka CICA – Cirih, kao i Asocijacije Banaka Centralne i Istočne Evrope – BACEE, a poslove međunarodnog platnog prometa za koje ima “veliko ovlašćenje” obavlja, kao članica SWIFT-a, preko sopstvene adrese. Sa uvođenjem elektronskog bankarstva u kontaktu ste sa Agrobankom 24 časa dnevno ili 365 dana u godini.