Privredna banka


Ekspozitura Smederevo

Đure Jakšića 6

Telefon: (026) 647-850

Privredna Banka Beograd AD ( PBB BANKA ) je  Banka sa tradicijom od skoro 4 decenije rada na finansijskom tržištu bivše Jugoslavije. Osnovana je kao filijala Privredne banke Sarajevo 1973. godine. Kao samostalno deoničarsko društvo u skladu sa Zakonom o bankama preregistrovana je 1989. god., a od 1995. god posluje kao akcionarsko društvo. Akcionari Banke su Republika Srbija, domaće kompanije i preduzetnici, ali sve više i strani investitori (preko 17.25%) koji značajno učestvuju u prometu akcija Banke na Beogradskoj Berzi. Fizička lica učestvuju u akcionarskom kapitalu sa preko 12.25%. Banka je član Centralnog Registra RS za HoV hartije od vrednosti. Dominantni bankarski proizvodi su krediti, garancije, depoziti po viđenju i kratkoročni depoziti, kao i usluge platnog prometa sa inostranstvom. Klijenti Banke su locirani na teritoriji Republike Srbije.

PBB BANKA uspešno razvija svoje aktivnosti u svim pravcima: rad sa privredom, stanovništvom, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, sa planom da u 2010. godini još uspešnije počne sa aktivnostima u delu upravljanja sredstvima i investicionim bankarstvom nudeći klijentima bankarske usluge u skladu sa zapadnim standardima. Pravac PBB BANKE je izuzetno pozitivno ocenjen i od strane međunarodnih finansijskih institucija (EIB,EAR,EBRD,EFSE), što se oslikava dobijanjem njihove kreditne podrške u cilju jačanja dugoročnih izvora kreditiranja privrede i građana .

PBB BANKA ima izvanredan rast, odličan potencijal i posvećena je da klijentima obezbedi ličnu pažnju na svim nivoima. Tokom 2010. godine PBB BANKA će nastaviti sa osmišljenim širenjem svoje poslovne mreže.