Nove mere štednje u gradskoj upravi


07. jun 2013. DRUŠTVO – Zbog obimnog dnevnog reda, 75. sednica Gradskog veća grada Smedereva, održana u dva dana, trajala je gotovo devet sati.

Članovima Veća je predstavljena Informacija o pojavi grada i sugradice sa obilnom kišom na teritoriji grada Smedereva 25. i 26.maja, kada je ispaljeno 67 protivgradnih raketa. Štete na voćnjacima su od 10 do 60 odsto. Bilo je reči i o nevremenu koje je u prošli četvrtak pogodilo Suvodol, Malo Orašje, Vodanj, Lunjevac i Seone, uz podatak da su sa 13 protivgradnih stanica ispaljene 34 protivgradne rakete.

Zaključeno je da se organizuje sastanak sa predstavnicima Radarskog centra Bukulja, kao i da se izvrši kompletna procena štete, ali i da se nadoknadi šteta, odnosno da se planiraju budžetska sredstva za nadoknadu štete.

U nastavku su razmatrani izveštaji o radu i poslovanju za 2012. godinu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo – JKP Zelenilo i groblja, JKP Čistoća. Svi izveštaji su detaljno razmatrani, uz insistiranje gradonačelnice i članova Veća da se razjasne sve pojedinačne stavke izveštaja. Sa dnevnog reda su povučeni izveštaji o poslovanju JKP Parking servis, Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju i JP Gradska stambena agencija Smederevo, a dopunjeni bi trebalo da se nađu na narednoj sednici.

Na sednici se raspravljalo o izveštajima o radu i finansijskom poslovanju za 2012.godinu ustanova čiji je osnivač grad Smederevo i preporučene mere racionalizacije.

Direktorima ustanova je rečeno da popišu brojila za električnu energiju, sa stanjem na dan 01.06.2013.godine i da se zaključaju „fiksni“ telefoni u ustanovama. Sve mere štednje, kojih će direktori morati da se pridržavaju, biće dostavljene u pisanoj formi. Ustanovama je preporučeno obustavljanje upošljavanja novih radnika, kao i da, u skladu sa mogućnostima, usklade radno vreme sa Gradskom upravom.

Povučen je izveštaj Apotekarske ustanove „Smederevo“, koji će biti dopunjen informacijom o prosečnim zaradama, isplaćenoj stimulaciji i suficitu. Razgovaralo se i o mogućim nestašicama pojedinih lekova. Preporučeno je da ova ustanova uputi zahtev Gradskom veću, na osnovu kojeg će Veće dati saglasnost za postupanje po zaključenim ugovorima od početka godine i pristupanju nabavci nedostajućih lekova, za potrebe na mesečnom nivou, odnosnu do završetka javne nabavke. Cilj je da građani ne ostanu bez lekova.

Većnici su prihvatili informaciju o finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad, a za sledeću sednicu je potrebno pripremiti podatke o broju korisnika socijalne pomoći. Centar za socijalni rad Smederevo finansiran je u 2012.godini iz Republike sa 50 miliona dinara, a iz budžeta Grada sa 74 miliona dinara.

Takođe se razgovaralo i o socijalnim kartama. Zvanično uputstvo od nadležnog Ministarstva nije stiglo, pa se trenutno koriste aktuelni podaci i metodi utvrđivanja prava na socijalnu zaštitu.
.
Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Radničkog univerziteta Smederevo je prihvaćen i upućen Skupštini na usvajanje. Zaključak je da se popiše imovina i predloži status Radničkog univerziteta Smederevo za sledeću sednicu Gradskog veća.

Zbog traženih dopuna u materijalima, povučeni su izveštaji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, sa preporukom da prosečna zarada i po kvalifikacijama, kao za sva preduzeća i ustanove, bude prikazana u materijalu.

Izveštaji Ustanove Smederevsko odmaralište na Rtnju i Centra za kulturu Smederevo, zbog nedostataka, povučeni su sa dnevnog reda. Zaključak je da se rukovodstvo Grada, tokom juna, sastane sa svim zaposlenima u Ustanovi Smederevsko odmaralište na Rtnju i izvođačima radova na Rtnju.

Na istoj sednici usvojeni su i predloženi Skupštini na usvajanje izveštaji o radu i finansijskom poslovanju Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Istorijskog arhiva u Smederevu, Narodne biblioteke Smederevo, Muzeja u Smederevu i Turističke organizacije grada Smedereva za 2012.godinu i konstatovano da će, u skladu sa punjenjem budžeta, izvršenje svih planiranih aktivnosti ustanova biti maksimalno 70 odsto.

Na dnevnom redu našla se i Informacija o zaključenju Sporazuma o preuzimanju duga za isporučenu električnu energiju Ustanove sportski centar između Grada i privrednog društva „Centar“ d.o.o. Kragujevac ED „Elektromorava“ Smederevo, koju su većnici prihvatili.

Gradsko veće je dalo saglasnost na Cenovnik usluga parkiranja JKP Parking servis Smederevo i usvojilo zahtev SP Lasta Smederevo za korekciju cena usluga otprema i prijema putnika, što se tretira kao komunalna usluga i prvi put se pojavljuje pred članovima Gradskog veća, sa primenom od 1.juna.

Informacija u vezi sa molbama neregistrovanih auto-taksi prevoznika za izdavanje kartona estetskog pregleda vozila je prihvaćena i usvojeni su svi zahtevi stranaka, a potom se raspravljalo o žalbama poreskih obveznika izjavljenim na rešenja o utvrđivanju lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i poreza na imovinu fizičkih lica Odeljenja lokalne poreske administracije.

Veće je donelo i Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor pružaoca usluga iz oblasti javnog informisanja koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor pružaoca usluga u ovoj oblasti.