Lokalna samouprava nemoćna protiv poplava


12. jun 2015. DRUŠTVO – Izvor: Smederevske novine – Kolektori stari i bez mogućnosti da prime veće količine vode nakon obilnih padavina. Rešenje problema plavljenja najnižih delova grada zahteva višegodišnje angažovanje i značajna finasijska ulaganja, navode za “Smederevske” nadležni iz lokalne samouprave

Posle jučerašnjeg, još jednog u nizu, plavljenja centra grada, nakon kratkotrajnog nevremena, “Smederevske novine” pokušale su da u lokalnoj samoupravi saznaju da li se i na koji način radi na rešavanju problema izlivanja vode tokom obilnijih padavina.

Nadležni u odgovoru našem portalu, navode da je osnovni problem plavljenja najnižih delova grada usled obilnih kiša i nevremena u tome što dimenzije postojećih opštih kolektora nisu dovoljne za prihvat vode tokom padavina čiji je “intezitet veći od merodavnih”, što potvrđuje i činjenica da se voda povuče ubrzo nakon prestanka padavina.

-Geomorfološka situacija grada Smedereva je takva da usled kiša velikog intenziteta i usled kratkog vremena koncetracije velike količine vode sa okolnih brda, koje se prikupe u izgrađenim kolektorima kišne kanalizacije duž glavnih saobraćajnih magistrala, dođu u grad prema trenutno jedinom izlivu mešovite kanalizacije u Dunav – Petrijevskom kolektoru, koji je izgrađen šezdesetih godina prošlog veka, da bi sedamdesetih, posle izgradnje HE „Đerdap“, pretrpeo delimičnu rekonstrukciju i dogradnju. Tom prilokom izgrađena je i crpna stanica „Jezava“ pored turske kule u tvrđave, koja otpadnu i atmosfersku vodu iz donjeg dela grada prepumpava u Petrijevski kolektor, ali su zatvorena tri postojeća izliva kanalizacije u Dunav, što je dodatno otežalo evakuaciju kišnih voda. Postojeći kolektori se održavaju shodno njihovoj nameni od strane nadležnog javnog preduzeća JKP „Vodovod“ koje se stara i o razvoju kanalizacione mreže u gradu – navodi se u informaciji koja nam je prosleđena sa mejla kabineta gradonačelnice.

Osnovni kolektori u donjem delu grada, objašnjavaju nadležni, građeni su pedesetih godina prošlog veka kao opšti, odnosno mešoviti, to jest njima se transportuje i otpadna i atmosferska voda, što takođe predstavlja određeni problem.

-Na periferiji je razvijan separacioni sistem kanalisanja sa izgradnjom retenzija na Ćirilovačkom i Petrijevskom potoku, namenjenih za prihvat velikih atmosferskih voda. Ove retenzije predstavljaju osnovnu zaštitu grada Smedereva od velikih atmosferskih voda što se posebno pokazalo prilikom velikih kiša u maju 2014.godine – kažu u lokalnoj samoupravi i dodaju -Za potrebe razdvajanja otpadnih i kišnih voda na teritoriji Smedereva i njihovo odvođenje prema recipijentima izrađen je generalni projekat, koji daje osnove za dalju realizaciju izvođačkih projekata, čiji je konačni cilj potpuno razdvajanje voda, pri čemu bi se atmosferske vode ulivale u Dunav najkraćim putem, a po vodoprivrednim uslovima uzevši u obzir da se Smederevo sa priobaljem nalazi pod značajnim uticajem HE „Đerdap“. Projektom je predviđena i njegova fazna realizacija uzevši u obzir značajna finansijska sredstva za njegovu realizaciju. U skladu sa ovim projektom izrađen je i glavni projekat atmosferske kanalizacije dela Dunavske obale za rasterećenje postojećih mešovitih nedovoljnih kolektora u uslovima niskog i visokog vodostaja Dunava.
U loaklnoj samoupravi ističu da su, sagledavajući kompleksno funkcionisanje Petrijevskog kolektora kao najznačajnijeg problema kanalisanja atmosferskih voda u gradu, tokom ove godine preduzeli aktivnosti na njegovom čišćenju od nataloženog mulja. Ističu da je kolektor očišćen u dužini od 1440 metara, a da je pregledan i deo uzvodno, na kojem nisu konstatovani nanosi. Ove aktivnosti, saopštavaju, omogućile su povećanje propusne moći glavnog gradskog kolektora, bez čega bi, ističu, posledice izlivanja I zadržavanja vode bile veće. Za izvođenje ovih radova iz gradske kase je izdvojeno 4,2 miliona dinara.

-Uočavajući kritična mesta na putevima koja se konstantno plave i pri kišama manjeg intenziteta od ove, Direkcija za izgradnju u cilju obezbeđenja prohodnosti puteva i povećanja bezbednosti saobraćaja, u toku prošle godine izvela je deo otvorenog kanala, propusta ispod puta i odvoda ka Dunavu na najnižoj lokaciji iza Stare železare, kao i reparaciju dela atmosferske kanalizacije na ulazu u Staru železaru. Time su ove, do sada plavljene lokacije, obezbeđena od daljeg plavljenja. U toku ove godine za rešavanje problema plavljenja dela Beogradskog puta na lokaciji ispred Stare železare planira se izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na ulivu atmosferskih voda direktno u Dunav uzevši u obzir da postojeći mešoviti kolektor ima nedovoljnu propusnu moć, zbog čega dolazi do zadržavanja vode na kolovozu i njegovog usporenog oticaja – navode u odgovoru iz lokalne samouprave.

Nadležni, međutim, navode da smanjenje rizika od plavljenja atmosferskim vodama iziskuje projektovanje i izgradnju kolektora i crpnih stanica koje bi bile namenjene isključivo odvođenju atmosferskih voda. Uz to bi, ističu, bila potrebna i primena savremenih metoda za projektovanje kišne kanalizacije, kao što su retenzioniranje i njeno naknadno korišćenje i smanjenje oticaja povećanjem zelenih upijajućih površina i druge, koje se primenjuju u svetu.
-Te aktivnosti u kompleksnim uslovima spoljnih i unutrašnjih voda kojima je područje centa grada opterećeno zahtevaju dug vremenski period i značajna finansijska ulaganja – zaključuju u odgovoru nadležni iz lokalne samouprave.