Državni revizori utvrdili brojne nepravilnosti u trošenju budžeta Smedereva u 2015.


26. januar 2017. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Beta – Iz gradske kase Smedereva je, prema izveštaju Državne revizorske institucije (DRI), suprotno zakonu i pravilima u 2015. godini potrošeno ukupno 175,3 miliona dinara, od toga 12,5 miliona bez ikakvog pravnog osnova, a nešto više od devet miliona dinara bez sprovođenja javnih nabavki ili uz nepoštovanje zakonskih procedura u tom postupku.

Prihodi budžeta Smedereva su, umesto predviđenih 3,3 milijardi iznosili 2,9 milijardi dinara. Gotovo četvrtina tog novca, 693,3 miliona dinara, planirana je i potrošena mimo pravila o budžetskoj klasifikaciji, od čega je 635,5 miliona dinara bilo na raspolaganju gradonačelnici, ustanovila je DRI tokom provere poslovanja lokalne samouprave.

Prema revizorskom izveštaju, ukupne obaveze lokalne samouprave u 2015. gpdini iznosile su 2,9 milijardi dinara, od čega je trećina za kredite poslovnih banaka. Čak 133 miliona dinara više od plana po određenim stavkama potrošili su organi lokalne samouprave i budžetski korisnici.U bilansu stanja “nestala” su tri stana površine 350 kvadrata, 30 objekata i delova objekata, 246 jedinica ostalih građevinskih objekata, garaža, jedan sportski objekat i 40 stanova u javnoj svojini koje koristi Centar za socijalni rad.

U poslovnim knjigama nije evidentirano 1,8 hektara građevinskog zemljišta, brojne ulice i nekategorisani putevi. Objekti vredni 307 miliona dinara, umesto u upotrebi, iskazani su kao objekti u pripremi.

Za 1,33 milijardi dinara manje je iskazano učešće Grada u kapitalu javnih preduzeća, a potraživanja od 477,7 miliona dinara po osnovu naknade za korišćenje i uređivanje gradskog građevinskog zemljišta, umesto u aktivi iskazana su vanbilansno. Sve to, zaključili su revizori, iziskuje da rukovodstvo odmah reaguje.

“To su greške, nepravilnosti i pogrešna iskazivanja koja ukazuju da postoji neposredni rizik od isplate netačnih i nepravilnih plaćanja ili postoji rizik da javna sredstva nisu zaštićena”, navedeno je u izveštaju DRI objavljenom na sajtu te institucije.

Revizijom je utvrđeno da je bez pravnog osnova iz gradske kase potrošeno 12,5 miliona dinara. Skupština grada platila je medijske i usluge informisanja 923.000 dinara više od zakonom dozvoljene sume.

Gradonačelnica je dala 443.000 dinara za izradu akta o racionalizaciji rashoda i odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada, iako obavljanje tog posla predstavlja delatnost iz nadležnosti lokalne samouprave.

Bez prethodno sprovedenog javnog konkursa i zaključenih ugovora, iz budžetskih rezervi isplaćeno je 3,2 miliona dinara sportskim omladinskim organizacijama. Gotovo osam miliona dinara bez zakonskog osnova potrošile su i mesne zajednice za radove na održavanju ulica bez prethodno dobijene građevinske dozvole i na dotacije sportskim organizacijama i udruženjima građana bez utvrđenih kriterijuma.

Na plate budžetskih korisnika prošle godine je potrošeno 17,4 miliona dinara više od zakonom dozvoljene sume, pošto je za obračun i isplatu zarada u Gradskoj upravi primenjivan 20 odsto viši koeficijent od utvrđenog zakonom o platama u državnim organima i javnim službama.

Komunalnim policajcima, uz propisano povećanje od 10 odsto, neosnovano je uvećan koeficijent za još 20 odsto. Za 10 odsto koeficijent je uvećan i terenskim radnicima, kontrolorima, a šefovi i rukovodioci nagrađeni su dodatnim koeficijentom.

Po nalazima revizora, u Gradskoj upravi su se oslanjali na interne pravilnike iz 2012. i 2013. godine. To znači da je lokalna administracija godinama unazad uživala u blagodetima “državnog posla” kroz nezakonito uvećane plate. “Dodatnu zaradu” pojedinci su prošle godine “ostvarili” i na osnovu prekovremenog rada, ali i troškova prevoza.”

Obračun i isplata dodatka na platu po osnovu prekovremenog rada urađen je na osnovu rešenja načelnice Gradske uprave, koji u prilogu nema izveštaj zaposlenog o izvršenom prekovremenom radu.

Gradska uprava je isplatila naknadu troškova prevoza sa posla i na posao u gotovini u iznosu od 5.602.000 dinara. Ti troškovi su obračunati na osnovu cena pojedinačnih, a ne pretplatnih karata, a sve na osnovu spiska zaposlenih koji ne sadrži sve potrebne informacije neophodne za obračun (relacije, broj dana na poslu, cena pretplatne karte), navedeno je u izveštaju državnih revizora.

Utvrđeno je i da su službene mobilne telefone, iako na to nisu imali pravo, koristila dva odbornika i tadašnji načelnik Podunavskog upravnog okruga, a sada poslanik Radoslav Cokić, kao i da je šest osoba zaposlenih u Gradskoj upravi koristilo više od jednog službenog telefona.