Predavanje „Maska u kultu Dionisa“


04. maj 2015. KULTURA – Program koji će se u utorak, 5. maja, sa početkom u 19 sati realizovati u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo pod naslovom „Maska u kultu Dionisa“, kroz izlaganje istoričara umetnosti dr Dragana Tasića, upoznaće zainteresovane sa specifičnostima dionisijskog kulta, njegovom ulogom u antičkom svetu, sa njegovim misterijskim i inicijacijskim karakterom i osvetliti kultnu predstavu o Dionisu kao božanstvu za koga je vezano ekstatično iskustvo posvećenika. Maska kao sakralni predmet zauzima posebno mesto u kultu Dionisa u kome se prepoznaje arhetipska i numinozna slika života i objava principa stvaralačke moći i obnavljanja. Kako ukazuje dr Tasić u svom istraživačkom radu, brojna svedočanstva o svetkovinama (na primer, na ostrvu Lezbosu, Naksosu, u Korintu, na tlu Atike ) govore u prilog tome da je maska imala status suštinskog obeležja mističnog identiteta božanstva najzastupljenijeg u antičkoj umetnosti i da je tretirana kao verodostojna predstava mitskog bića. Kao obredni predmet, maska je smatrana za instrument poistovećivanja sa božanskim i apsolutnim. Uz ilustrativni materijal, u sklopu izlaganja o prisustvu maske u dionisijskom kultu biće tematizovano i pitanje dvojstva, ambivalancije pripadnih predstavi o Dionisu kao pokrovitelju graničnog područja života i smrti, „gornjeg“ i „donjeg sveta“.

Dr Dragan Tasić bavi se fenomenom maske u antičkoj umetnosti i toj temi posvetio je niz predavanja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u okviru ciklusa „Likovnost i identitet“. U Biblioteci grada Beograda radio je na organizovanju, vođenju i uređivanju kulturno-informativnih programa, radio je kao predavač Istorije umetnosti na Akademiji lepih umetnosti. Objavljivao je članke o modernoj i savremenoj umetnosti u listu „Politika“. Predavač je na predmetu Istorija umetnosti i Poetika umetnosti 20. Veka na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta.

Ulaz na program je slobodan.