Oprez zbog mogućih požara


15. maj 2013. DRUŠTVO – Na osnovu sezonske meteorološke prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredni period, a u vezi sa očekivanim visokim temperaturama u dužem vremenskom periodu, koje stvaraju povoljne uslove za nastanak šumskih požara i požara na otvorenom prostoru, a posebno u periodu visokih temperatura prilikom žetvenih radova Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva, na sednici održanoj 15. maja 2013. godine, razmatrao je potrebu preduzimanja preventivnih i operativnih mera zaštite od požara i doneo Zaključak:

1. Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva poziva stanovništvo da poveća oprez i poštovanje propisa o protivpožarnoj zaštiti i smanjenje rizika od izbijanja požara, kao što su: nebacanje upaljene cigarete na otvorenom prostoru, nepaljenje trave i niskog rastinja, kako na obradivim površinama tako i u blizini šuma; takođe, ne treba paliti roštilj na otvorenom prostoru u blizini šuma ili u blizini suve trave i grana, voditi računa o upotrebi otvorenog plamena i zabrani pušenja prilikom žetvenih radova.
Posebne mere treba da preduzmu JP Srbija šume ŠU Smederevo, uz saradnju sa Odsekom za poljoprivredu i nadležnim službama Ministarstva za poljoprivredu, trgovinu, šumarstvo i vodoprivredu u Smederevu po pitanju nadzora nad sprovođenjem preventivnih mera.
U sklopu ovih mera biće vršena kontrola prilaza putevima, šumama i njivama, kako niko ko ne učestvuje u žetvi ne bi bio na ovim mestima.

2. Štab za vanredne situacije će preko saveta mesnih zajednica obavestiti poverenike da se poštuje zabrana paljenja vatre. Takođe potrebno je da se u mesnim zajednicama sačine spiskovi osoba koje poseduju cisterne i tešku mehanizaciju, da bi se, u slučaju potrebe, i oni mogli angažovati na gašenju požara, kao i spiskove mesta na vodotokovima, vodnim zahvatima, bunarima ili sličnim objektima koji se mogu koristiti za snabdevanje vodom za gašenje požara. Uputiti dopis savetima mesnih zajednica da dostave podatke o broju i zapremini cisterni, sa predlogom za imenovanje novih poverenika i volontera.

3. Neophodno je preko sredstava javnog informisanja pojačati obaveštavanje stanovništava o merama zaštite od požara i pozivati na poštovanje propisa o zabrani paljenja vatre na mestima na kojima to nije dozvoljeno.

4. Angažovanjem Komunalne policije, Komunalne inspekcije i svih resursa Gradske uprave, koji mogu da pomognu, Gradska uprava će pružiti punu logističku podršku operativnim snagama pri izvršenju zadataka odgovora na požar.