Održana 5. sednica Skupštine grada


20. novembar 2012. DRUŠTVO – U ponedeljak je održana 5. sednica Skupštine grada Smedereva. Nakon utvrđivanja dnevnog reda, odborniku Božidaru Stankoviću, koji odnedavno obavlja dužnost vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Pijace, konstatovan je prestanak mandata, a potvrđen je novi odbornički mandat odborniku Miliji Baroviću.

Skupština grada Smedereva saglasila se, na sednici u ponedeljak, sa Statutom Doma zdravlja Smederevo. Na prethodnoj sednici, usvojena je Odluka o osnivanju Doma zdravlja u Smederevu, kojom je utvrđeno da je Dom zdravlja dužan da donese Statut u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke. Privremeni upravni odbor Doma zdravlja je na sednici 8. novembra doneo Statut, a Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, pored ostalog, predviđeno je da na Statut zdravstvene organizacije saglasnost daje Osnivač, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Usvojena je i Informacija o zemljištu čiji je korisnik Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. koje je od značaja za grad Smederevo.

U okviru ove tačke dnevnog reda, zaduženi su gradonačelnik i predsednik Skupštine grada Smedereva da još jednom upute zahtev Vladi Republike Srbije i Skupštini Železare Smederevo d.o.o. da zemljište u obuhvatu PDR-a Dunavska obala, od Veslačkog kluba do marine, kao i parcele u Radincu, na kojima se nalazi izvorište pijaće vode sa postrojenjem vode za piće, zatim visinski rezervoar i postrojenje za preradu fekalnih otpadnih voda, prenesu u svojinu grada Smedereva.

Skupštini grada Smedereva prihvatila je i rešenja o postavljenju gradskog javnog pravobranioca i zamenika gradskog javnog pravobranioca, kojima ističe mandatni period u ovom mesecu, kao i imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije za izbor odbornika Skupštine grada.

U skladu sa pozitivnim propisima, odbornici su se saglasili i sa izmenom Odluke o osnivanju Gradske stambene agencije, koja je, pored ostalog, preuzela poslove čišćenja zgrada i opreme od Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju.

Povodom usklađivanja sa nedavno usvojenim rebalansom budžeta, usvojene su izmene i dopune programa poslovanja za 2012.godinu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo, a prihvaćena su i rešenja iz oblasti imenovanja upravnih i nadzornih odbora preduzeća, ustanova, organizacije i fondova čiji je osnivač, odnosno suosnivač grad Smederevo.

Izvor: smederevo.org.rs