Inspekcijski nadzor transporta opasnog tereta


11. jun 2017. DRUŠTVO – Izvor: Danas – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Sektor za inspekcijski nadzor, Grupa za inspekcijske poslove za nadzor transporta opasnog tereta), odgovorilo je regionalnom informativnom portalu Podunavlje info posle šest meseci i nakon zahteva Poverenika za informacije od javnog značaja, a povodom akcidentnih događaja (požara) u dva navrata na Železničkoj stanici Smederevo krajem prošle godine.

U odgovoru se navodi da je na osnovu obaveštenja MUP-a, Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Smederevu i požarima vagona na železničkoj stanici Smederevo od 28.11.2016. godine, izvršen vanredni inspekcijski nadzor “Srbija Kargo a.d.” u Železničkoj stanici za prevoz robe Smederevo.

Uzete su izjave odgovornih lica i transportna dokumentacija o načinu kretanja, zadržavanja i primopredaje vagona cisterni koje prevoze opasne terete sa primaocem “Petrol LPG” Smederevo.

Prema “Srbija Kargo a.d.”, učesniku u transportu opasnog tereta kao prevoznika, naloženo je da
izradi Plan bezbednosti za opasne terete visoke potencijalne opasnosti prema članu 29. Zakona o transport opasnog tereta i odredbi 1.10.3.2. RID 2015, kao i da pismeno upozori primaoca o obavezi prijema opasnog tereta prema 1.4.2.3.1. RID 2015, a naročito kada se radi o opasnom teretu sa visokom potencijalnom opasnošću radi izbegavanja i smanjenja svih neophodnih zadržavanja u transportu i svođenja zadržavanja opasne robe u kolima cisternama na minimum radi bezbednosnih razloga. Rok za izvršenje mere pod tačkom dva je odmah, a pod tačkom 1, za izradu Plana je 20 dana od inspekcijskog nadzora.

Kako su na koloseku 1. Železničke stanice zatečeni napušteni vagoni koji su bez nadzora, navodi inspekcija, i kojima je moguć pristup neovlašćenih osoba i građana, na kojima je došlo do izbijanja požara prema obaveštenju Odeljenja za vanredne situacije u Smederevu o intervenciji u požarima dana 12/13.11.2016. godine i 03/04.12.2016. godine, a koje bi trebalo izmestiti sa stanice jer predstavlja potencijalnu opasnost. Imajući u vidu navedene okolnosti, a radi sprečavanja odnosno otklanjanja ponavljanja opasnosti po transport opasnih tereta sa visokom potencijalnom opasnošću koji se odvija na Železničkoj stanici stanici za prevoz robe Smederevo, naložena je “Srbija Kargo a.d.” i korektivna mera uklanjanja ili izmeštanja napuštenih vagona sa koloseka 1. na Železničkoj stanici za prevoz robe Smederevo, a rok za izvršenje je 90 dana od izvršenog inspekcijskog nadzora, radi sprovođenja postupka tendera za prodaju vagona u staro gvožđe.

Takođe, 16.12.2016. godine izvršen je vanredni inspekcijski nadzor kod nadziranog subjekta “Petrol LPG d.o.o.” – poslovna jedinica Smederevo. Uzeta je izjava odgovornog lica u Skladištu u Smederevu, pribavljena dokumentacija o industrijskom koloseku, Plan bezbednosti i ostala potrebna dokumentacija.

Pored ostalog, utvrđeno je da “Petrol LPG d.o.o.”, sa poslovnom jedinicom u Smederevu, kao nadzirani subjekat učesnik u transportu opasnog tereta kao primalac u smislu Zakona o transportu opasnog tereta, nije odmah po obaveštenju prevoznika i obavljenim carinskim procedurama, vršio prijem odnosno preuzimanje opasnog tereta sa visokom potencijalnom opasnošću, pravdajući se procesom proizvodnje, tako da su kola cisterne ostajala na mestu koje nije pokriveno nadzorom i u naseljenim područjima.

Utvrđeno je da Primalac nije obezbedio da se prijem opasnog tereta UN 1965 Smesu gasovitih ugljovodonika, prevedene u tečno stanje, N.D.N, koja spada u opasne terete visoke potencijalne opasnosti prema članu 29. Zakona o transport opasnog tereta i odredbi 1.10.3.2 RID 2015, prima i preuzima na industrijski kolosek sa što manje zadržavanja na prostoru između stanice Smederevo i iskliznice broj 1, odmah po carinjenju, a radi svođenja rizika zadržavanja kola cisterni na tom prostoru na najmanju meru.

Takođe, tokom inspekcijskog nagzora, opasan teret nije bio pod nadzorom ni radnika Srbija Kargo kao prevoznika ni primaoca Petrol LPG, odnosno da ne postoji dogovor i usaglašenost između ova dva učesnika oko stalnog nadzora kola cisterni koja prevoze opasan teret sa visokom potencijalnom opasnošću.

Na osnovu člana 75. Zakona o transportu opasnog tereta privrednom društvu “Petrol LPG d.o.o.” naloženo je da prijem robe ne odlaže bez prisilnih razloga prema obavezi iz 1.4.2.3.1 RID 2015, a naročito kada se radi o opasnom teretu sa visokom potencijalnom opasnošću radi izbegavanja i smanjenja svih neophodnih zadržavanja u transportu i svođenja zadržavanja opasne robe u kolima cisternama na minimum radi bezbednosnih razloga. Rok za izvršenje odmah po prijemu zapisnika.

Naloženo je i da usaglasi svoj Plan bezbednosti sa Planom bezbednosti Srbija Kargo za železničku stanicu u skladu sa obavezom iz člana 29. Zakona o transportu opasnog tereta i odredbi 1.10.3.2 RID 2015. Rok za izvršenje odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zapisnika.

Takođe, navodi se da je nadzirani subjekat o postupanju po izrečenim merama dužan da obavesti inspektora u roku od 30 dana od dana uručenja zapisnika, a nakon obaveštenja o izrečenim merama za otklanjanje nepravilnosti inspekcija će obaviti kontrolni inspekcijski nadzor o učinjenom i odlučiti o eventualnim daljim merama i odgovornosti učesnika u transportu opasnog tereta i odgovornih lica.

U međuvremenu je, kako nezvanično saznajemo, postupak preuzimanja vagona cisterni sa TNG-om ubrzan, zahvaljujući odobrenju carinske službe da se omogući prijem cisterni iz železničke stanice na prostor industrijskog koloseka Petrol LPG, a pre okončanja carinskog postupka. Primalac je povećao kolosečne kapacitete za prijem cisterni TNG-a, međutim, i dalje se dešava da prispele tovarene cisterne sa TNG-om čekaju nekoliko dana na prijem, a zadržavanje je naročito evidentno tokom vikenda. Naš izvor smatra da je situacija povoljnija u odnosu na vreme akcidentnih situacija (novembar i decembar 2016), ali prema njegovom mišljenju, postoji prostor da se poboljša.

Regionalni informativni portal Podunavlje info uputio je Povereniku za informacije od javnog značaja žalbu na ćutanje organa javne vlasti 13. marta 2017. godine. Prethodno, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Upravi za transport opasnog tereta (koja je u međuvremenu prestala da postoji), još 22.12.2016. godine upućen je zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u vezi sa vanrednim događajima (požar) polovinom novembra i početkom decembra 2016, na Železničkoj stanici Smederevo, u samom centru grada, na kojoj se nalaze i vagoni sa TNG-om.