Završena 9.sednica Skupštine grada


01. februar 2013. DRUŠTVO – U četvrtak uveče, posle dvodnevnog zasedanja, završena je 9.sednica Skupštine grada Smedereva.

Sednica je u četvrtak nastavljena predlozima za davanje saglasnosti na programe i planove rada za 2013.godinu javnih preduzeća, ustanova, organizacije i fonda čiji je osnivač Grad Smederevo.

Program i plan rada Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju za 2013.godinu prihvatili su odbornici Skupštine grada, a prethodno je uvodničar, direktor Milorad Đorđević, izvestio o aktuelnoj poslovnoj situaciji, kao i planovima ovog preduzeća.

On je rekao da su trenutne rezerve mazuta od 31 tone, dovoljne za 5 do 7 dana grejanja. Iskorišćeno je 1.512 tona iz Republičkih robnih rezervi, a procene su da će se za preostalih 70 grejnih dana potrošiti u proseku po jedna cisterna dnevno, što je oko 1.750 tona. Prema njegovim rečima, za celu grejnu sezonu biće potrošeno oko 4.200 tona mazuta.

Odbornici su zatim dali saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Smederevo, koji je u 2013.godini predvideo i izgradnju tri lamele, odnosno 150 stanova, ukupne površine 7.500 metara kvadratnih.Takođe se planira raspisivanje tendera za arhitektonsko-urbanističko rešenje na lokaciji „Vinogradi-novi grad“, kao i izrada projektne dokumentacije za 24 stana za socijalno stanovanje na pomenutoj lokaciji.

Programom su definisani i poslovi održavanja stambenog i poslovnog prostora, pripreme projektne i izvođačke dokumentacije, pribavljanja uslova i saglasnosti, dobijanja građevinskih dozvola, kao i poslovi vezani za praćenje izgradnje objekata. U vezi sa tim, planirano je zapošljavanje 38 novih radnika.

Skupština je u četvrtak prihvatila Plan rada i Finansijski plan Doma zdravlja Smederevo za ovu godinu, kojima su predviđene aktivnosti primarne zdravstvene zaštite na što efikasniji, racionalniji i kvalitetniji način. Rešenjem Privrednog suda u Požarevcu, Dom zdravlja je počeo sa radom 31.12 2012.godine, ima 511 zaposlenih, od ZC „Sveti Luka“ preuzeto je 466 zaposlenih, 26 neugovoreno zaposlenih u stalnom radnom odnosu i 19 radnika na određeno vreme.

Sredstva za rad i ostvarivanje Plana rada Doma zdravlja obezbeđuju se prenosom sredstava od strane Filijale RFZO, iz budžeta grada Smedereva, od prihoda ostvarenog pružanjem usluga i sredstava participacije. U 2013.godini, budžet grada Smedereva učestvovaće u finansiranju zarada lekara angažovanih u seoskim ambulantama i Hitnoj pomoći, u investicionom održavanju zgrada i objekata i u nabavci materijala i opreme.

Na sednici Skupštine grada usvojeni su programi i planovi rada u 2013.godini Turističke organizacije grada Smedereva, kao i Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva.

Odbornici su potom doneli rešenja o davanju saglasnosti na statute JP Sportski centar Smederevo i Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju “Sunce” Smederevo.

Doneta su i rešenja o utvrđivanju vrednosti boda za obračun naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, o imenovanju članova školskih odbora Tehničke škole, Ekonomsko-trgovinske škole u Smederevu i Osnovne škole “Đura Jakšić“ u Maloj Krsni, kao i rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova školskih odbora Osnovne škole “Dositej Obradović” u Vranovu i istoimene škole u Smederevu.

Skupština grada Smedereva, na kraju 9.sednice, donela je i Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Smedereva i sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Smederevu.

Izvor: smederevo.org.rs