Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Jasne Avramović


21. mart 2017. HRONIKA – Izvor: Danas – Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Državna revizorska institucija (DRI) dostavila je detaljnu dokumentaciju povodom podnetih krivičnih prijava i zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka nakon sprovedenih revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Grada Smedereva i Opštine Velika Plana za 2015. godinu, objavio je danas regionalni portal Podunavlje.info.

Među odgovornim licima, koji su obuhvaćeni zahtevima DRI za pokretanje prekršajnog postupka su: jedan gradonačelnik, dva predsednika opštine, jedan načelnik opštinske uprave, pet direktora javnih preduzeća i ustanova, jedan vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća, jedan predsednik mesne zajednice i osam predsednika saveta mesnih zajednica, a podnete su i tri krivične prijave protiv odgovornih osoba.

Što se Smedereva tiče, DRI je podnela Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu krivičnu prijavu protiv Nenada Krčuma, direktora JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, od 25. januara 2017. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nenamensko korišćenje budžetskih sredstava, propisano članom 362a Krivičnog zakonika. U postupku revizije je utvrđeno da je Krčum kao odgovorno lice u 2015. godini odobrio plaćanje za tekuće popravke i održavanja u ukupnom iznosu većem za 37.691.000,00 u odnosu na odobreni iznos odlukom o budžetu grada Smedereva.

Za krivično delo nenamensko korišćenje budžetskih sredstava zaprećena je novčana kazna ili kazna zatvorom do jedne godine.

Mesec dana ranije, DRI je podnela Prekršajnom sudu u Smederevu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv istog lica zato što je zaključenjem Aneksa I Ugovora za pružanje usluge Redovno održavanje javnih puteva na teritoriji grada Smedereva, preuzeo obavezu i izvršio rashode za povećanje obima predmeta nabavke u iznosu od 1,5 milion dinara bez PDV-a, a da ta mogućnost nije jasno i precizno navedena u konkursnoj dokumentaciji prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, kao ni u Ugovoru o javnoj nabavci. Prema DRI, on je još preuzeo obaveze veće za 955.000 dinara u odnosu na iznos odobrene aproprijacije za usluge čišćenja poslovnih prostorija, kao i obaveze veće za 443.000 dinara u odnosu na iznos odobrene aproprijacije za kancelarijski materijal.

DRI je 26. decembra 2016. godine podnela još dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Jedan, protiv Mirjane Ćosić, direktora Predškolske ustanove “Naša radost” Smederevo zato što je na teret računa ove ustanove preuzela obaveze i izvršila rashode za nabavku dobra – sveže meso u ukupnom iznosu od 1.916.000 dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnet je i protiv Jasne Avramović, gradonačelnika grada Smedereva zato što je kao odgovorno lice i naredbodavac za izvršenje budžeta na teret konsolidovanog računa trezora grada Smedereva, izvršila rashode za plate, dodatke, naknade i socijalne doprinose na teret poslodavca, za izabrana, postavljena i zaposlena lica u iznosu većem od 17.437.000 dinara primenom koeficijenata koji su viši od propisanih. Takođe je izvršila rashode u iznosu od 3.232.000 dinara kao dotacije sportskim omladinskim organizacijama, bez prethodno sprovedenog javnog konkursa sa uređenim uslovima, načinom i postupkom dodele sredstava iz budžeta grada Smedereva. Izvršila je i rashode u iznosu od 443.000 dinara na osnovu zaključenog ugovora o delu, koji za predmet ima izradu akta o racionalizaciji rashoda direktnog i indirektnih korisnika i izradu odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada Smedereva, iako obavljanje navedenog posla predstavlja delatnost iz nadležnosti grada Smedereva kao poslodavca. Gradonačelnica je izvršila i rashode za medijske usluge radija i televizije, pojedinačnim davanjima, za 923.000 dinara više u odnosu na 5% od sredstava ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa putem javnih konkursa.

Na osnovu navedenog, DRI je predložila sudu da pokrene prekršajni postupak protiv okrivljenih nakon sprovedenog dokaznog postupka, okrivljene oglasi odgovornima i izrekne im novčanu kaznu u iznosu propisanom zakonom imajući u vidu društvenu opasnost učinjenog prekršaja.

Za postupanje suprotno članu 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 2.000.000 dinara.

DRI je u periodu od 01.02.2016. godine do 30.11.2016. godine vršila reviziju finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja grada Smedereva za 2015. godinu, a pomenute zahteve za pokretanje prekršajnih prijava podnela je 26. decembra 2016. godine.

Podunavlje.info najavljuje nastavak priče u vezi sa krivičnim prijavama i zahtevima za pokretanje prekršajnih prijava, koje je podnela DRI protiv odgovornih lica na teritoriji Velike Plane.