Prekinuta 9.sednica Skupštine grada


30. januar 2013. DRUŠTVO – Deveta sednica Skupštine grada Smedereva prekinuta je u utorak oko 23 sata, a nastavak je zakazan za četvrtak, 31.januar u 10 časova.

Skupština grada Smedereva, na sednici u utorak, usvojila je Odluku o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, koji proizilazi iz Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, usvojenog 15.decembra 2012.godine.

Na ovaj način biće omogućeno da se poreski obveznici (pravna lica i preduzetnici) finansijski rasterete, kako bi bili u mogućnosti da u propisanim rokovima izmiruju tekuće obaveze, čime se ujedno stvaraju uslovi za oživljavanje i razvoj privrede i preduzetništva. Davanjem istih prava poreskim obveznicima, fizičkim licima, obezbeđuje se ravnopravni poreski tretman svih poreskih obveznika.

Pravo na mirovanje glavnog poreskog duga stiče se ako se obaveze dospele za plaćanje u novembru i decembru 2012.godine, plate do 31.januara 2013.godine. Ostvarivanje prava na otpis kamate uslovljava se blagovremenim izmirivanjem tekućih obaveza u periodu mirovanja glavnog duga. Pri tome se period mirovanja razlikuje prema ekonomskoj snazi obveznika.

Usvojena su i dva zaključka, predložena od strane odbornika. Grad Smederevo se obavezuje da, ukoliko se po osnovu izvornih javnih prihoda (naknade za uređenje i korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, sredstava od prihoda od prodatog zemljišta), naplati više od sredstava planiranih Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2013.godinu, taj višak usmeri na uređivanje industrijske zone.

Drugim zaključkom se zadužuje Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju da za narednu sednicu Skupštine grada Smedereva dostavi informaciju o ukupnim novčanim potraživanjima Grada Smedereva po osnovu poreza na imovinu, lokalnih komunalnih taksi i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine Grada Smedereva.

Odbornici su u utorak usvojili i odluke o lokalnim komunalnim taksam, o javnim parkiralištima, o izradi planova detaljne regulacije “Marina Smederevo” i “Livadak” u Maloj Krsni, kao i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju “Sunce” Smederevo.

Skupština grada Smedereva se potom saglasila sa programima i planovima rada za 2013.godinu Direkcije za izgradnju grada, urbanizam i građevinsko zemljište, JKP “Vodovod”, JKP Zelenilo i groblja, JKP Parking servis, JKP Pijace i JKP Čistoća, nakon čega je prekinuta sednica.

Nastavak 9.sednice Skupštine grada Smedereva zakazan je za četvrtak, 31.januar, u 10 časova.

Izvor: smederevo.org.rs