Predavanje “O prirodi društvenih devijacija”


03. april 2015. KULTURA – Tematsko veče sa naslovom O PRIRODI DRUŠTVENIH DEVIJACIJA, povodom monografije „Zapisi iz anomije“ prof. dr Aleksandra Jugovića, održaće se u utorak 7. aprila sa početkom u 19 sati u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu, u sklopu naučno-obrazovnog programa. Program je posvećen temi koja u savremenim tranzicionim okolnostima i u našoj svakodnevici neprekidno potvrđuje svoju aktuelnost, osetljivost i kompleksnost – društvenim devijacijama i nastojanju da se one što celovitije sagledaju. Pojave kakve su kriminal (uključujući i maloletnički), nasilničko i destruktivno ponašanje, huliganizam, vandalizam, samoubistvo, kockanje, prosjačenje i skitnja, u tumačenjima i definicijima datim u monografiji „Zapisi iz anomije“ povezani su sa pitanjem vrednosne krize i dezorijentacije u savremenom društvu, profilisane uz uvažavanje porodičnog, socio-kulturnog, ekonomskog, psihološkog i političkog konteksta, kao i uloge medija u formiranju stila ponašanja. Istraživački odnos prema fenomenima koji nastupaju u prostoru nedelotvornosti društvenih normi, zakona i vrednosti i koji ih svojim delovanjem negiraju, upućuje nas na temeljnu problemsku relaciju čovek-društvo. Baveći se tom relacijom, protivrečnostima, sukobima u i faktorima rizika u njoj prisutnim, autor ostaje pri humanističkoj poziciji u okviru koje se spram rizičnih faktora razmatraju zaštitni činioci u skladu sa idejom zdravog i uravnoteženog pojedinca i društva. U programu učestvuju prof. dr Aleksandar Jugović, predavač na Faklultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i Adrijan Sarajlija, lekar i pisac. Ulaz na program je slobodan.

Prof. dr Aleksandar Jugović bavi se teorijom, fenomenologijom i mediologijom društvenih devijacija i socijalno ranjivih grupa, kao i područijima socijalne politike i socijalnog rada. Do sada ima preko 130 objavljenih bibliografskih jedinica u naučnim i stručnim publikacijama domaćeg i međunarodnog značaja. Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju predaje predmete Socijalna patologija, Mediji i devijacije i Sociologija marginalnih grupa. Kao gostujući profesor predaje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci na studijskom programu socijalnog rada. Objavio je sledeće naučne knjige: Društvena patologija i normalnost-teorijske i praktične perspektive, Izvan granica društva-savremeno društvo i marginalne grupe, Teorija društvene devijantnosti, Mesto za mene-deca na hraniteljstvu u Srbiji. Urednik je dve naučne monografije: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standrdima, Socijalni rad u školi – teorijsko-metodološke osnove. Saradnik je Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja gde rukovodi naučnim potprojektom „Mediji i kriminal“.

Adrijan Sarajlija je poznat po svojim pripovetkama i romanu Ogledalo za vampira. Kratke priče Adrijana Sarajlije objavljivane su u više domaćih i regionalnih antologija: Best of Kišobran, Beli šum, Gradske priče 3 i 4, Istinite laži, Parasvemir, Apokalipsa juče, Tamna, tmasta tvar, Fan(tom). Zbirka priča Manufaktura G donosi prozu koja se kreće u rasponu od naučne fantastike, preko horora do magijskog realizma. Prema rečima Aleksandra Jugovića junak romana Ogledalo za vampira je „paradigma zbunjenog, nesrećnog i marginalizovanog čoveka u vremenu medijskog konzumerizma“.