Održana 10.sednica Skupštine grada


22. februar 2013. DRUŠTVO – Skupština grada Smedereva je na sednici u petak usvojila predložene odluke o osnivanju javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo. Usklađivanje sa novim Zakonom o javnim preduzećima izglasano je kod Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, JKP Vodovod, Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju, JKP zelenilo i groblja, JKP Parking servis, JKP Pijace, JKP Čistoća, JP Gradska stambena agencija i JP Televizija Smederevo.

Odredbama Zakona o javnim preduzećima Republike Srbije propisano je da javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti ili delatnosti od značaja za rad jedinica lokalne samouprave, osniva jedinica lokalne samouprave aktom koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave. Osnivač javnih preduzeća uskladiće osnivačke akte tih preduzeća sa odredbama ovog zakona, u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Kao posebna tačka dnevnog reda bile su predložene odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP Sportski centar i Odluke o organizovanju Narodne biblioteke Smederevo.

Usvojena je i predložena Odluka o stavljanju van snage Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa novom, izmenjenom i dopunjenom Uredbom koja reguliše ovu oblast.

Diskusija je potom bila usmerena na predloge za davanje saglasnosti na planove i programe rada i finansijske planove za 2013.godinu ustanova i fonda čiji je osnivač grad Smederevo.
Odbornici su se saglasili sa planovima Centra za kulturu, Narodne biblioteke, Istorijskog arhiva, Muzeja, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Centra za socijalni rad, Radničkog univerziteta, Ustanove Smederevsko odmaralište na Rtnju, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Fonda za obrazovanje Smederevo.

Takođe su usvojeni godišnji planovi rada, finansijski planovi sa planom nabavke dobara, usluga i radova za 2013.godinu Zdravstvene ustanove Apoteka Smederevo i Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Naša radost Smederevo.

Skupština grada Smedereva je na sednici u petak prihvatila i nacrte rešenja o davanju saglasnosti na statute Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Narodne biblioteke Smederevo i o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vožd Karađorđe” u Vodnju.

Izvor: smederevo.org.rs