NBS oduzela dozvolu za rad “Agrobanci”


26. maj 2012. PRIVREDA – Izvor: Agencija Tanjug – Narodna banka Srbije oduzela je danas dozvolu za rad Poljoprivrednoj banci “Agrobanka”, u kojoj je bila uvedena prinudna uprava od 29. decembra 2011. godine.

Pošto su prinudni upravnici i NBS ocenili da aktivnosti koje su sprovedene u toku prinudne uprave i pored određenih rezultata nisu uspeli da poboljšaju finansijsko stanje u banci, centralna banka je utvrdila da su ispunjeni propisani uslovi i oduzela banci dozvolu za rad.

Istovremeno sa oduzimanjem dozvole za rad, NBS je imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora te banke, koja će u periodu dministrativnog upravljanja imati sva ovlašćenja upravnog odbora, izvršnog odbora i skupštine banke utvrdjene zakonom.

U cilju obezbeđenja kontinuiteta obavljanja poslovnih aktivnosti “Agrobanke” i pune zaštite interesa njenih deponenata i drugih poverilaca, Agencija za osiguranje depozita je u međuvremenu podnela NBS zahtev za davanje dozvole za rad banke koja bi poslovala pod nazivom “Nova Agrobanka a.d. Beograd”, na koju se prenose ne samo osigurani, nego ukupni depoziti “Agrobanke”, kao i deo njenih drugih obaveza i potraživanja.

Preostale obaveze i potraživanja ostaju u banci pod administracijom, koja traje najduže 25 dana od dana donošenja rešenja NBS o oduzimanju dozvole za rad.

To znači da su svi depoziti i drugi poverioci u celini zaštićeni i sigurni, budući da će nova banka nastaviti sa nesmetanim poslovanjem i urednim servisiranjem svojih obaveza u potpunosti, navedeno je u saopštenju centralne banke.

Kako podseća NBS, prinudna uprava u “Agrobanku” uvedena je pošto je u postupku kontrole poslovanja utvrdjeno da kapital kojim ona raspolaže ne odgovara nivou rizika koji je ta banka preuzela u poslovanju, dok je istom kontrolom utvrdjen zadovoljavajući nivo likvidnosti banke, koji je u tom trenutku bio iznad propisanog minimalnog nivoa.