Donet Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti


21. mart 2012. DRUŠTVO – Skupština grada jednoglasno je na 38. sednici donela Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti do 2015. godine – strateški dokument koji povezuje konkretne mere i akcije koje treba preduzeti da bi se na odgovarajući način zadovoljile potrebe i prava osoba sa invaliditetom .

Lokalni plan se zasniva na potrebama osoba sa invaliditetom i sadrži načine najracionalnijeg korišćenja postojećih resursa u cilju njihove pune integracije u lokalnu zajednicu. U njemu su identifikovane potrebe, postojeći resursi, opis rešenja, mera i koraka koje treba preduzeti, subjekti odgovorni za sprovođenje mera i izvori finansiranja. Istovremeno osobama sa invaliditetom i organizacijama koje zastupaju njihova prava i interese daje aktivnu ulogu u iniciranju i unapređenju postojećih i stvaranju novih uslova za njihovo ravnopravno učešće u svim oblastima života zajednice.

Na teritoriji grada Smedereva ima 15 organizacija koje okupljaju oko 3.300 osoba sa invaliditetom, a novim akcionim planom predvidjeno je i podizanje njihove svesti, medicinska zaštita, rehibilitacija, kao i službe za njihovu podrške. Pored postojećih, akcionim planom predvidjeno je i pokretanje novih servisa – poput servisa pedagoških asistenata, a sa njima biće povećan i broj korisnika. Lokalnim planom akcije u oblasti invalidnosti do 2015. godine na teritoriji grada Smedereva predvidjeno je i uvodjenje različitih oblika beneficija, pri čemu se očekuje puna podrška i javnih preduzeća, posebno onih čiji je osnivač grad. Pored beneficija za troškove javnog prevoza, u planu su i beneficije za troškove iznošenja smeća, potrošnje vode i daljinskog grejanja.

Izvor: Televizija Smederevo