U Železari svi čekaju 1. april


13. mart 2016. PRIVREDA – Izvor: Politika – Tog dana biće otvorene ponude kupaca za čeličanu, a sindikate najviše zanima da li će budući gazda zadržati isti broj zaposlenih

Ako je suditi po predviđanjima Nezavisnog sindikata metalaca u „Železari Smederevo”, država će sa kineskom HBIS grupom kupoprodajni ugovor za čeličanu potpisati uoči izbora, tačnije oko 20. aprila. Odmah potom trebalo bi da usledi formiranje nove kineske firme u Srbiji, a proces preuzimanja zaposlenih iz železare počeo bi od 1. jula. Ovo je, navodno, dinamika koju su reprezentativnim sindikatima železare predočili predstavnici države u Nadzornom odboru.

– Mi se pribojavamo diskontinuiteta poslovanja koji može dovesti do toga da zaposleni izgube minuli rad i druge benefite iz kolektivnog ugovora, a možda je najveća bojazan da će Kinezi uzeti samo pogone završne proizvodnje – toplu i hladnu valjaonicu i Bele limove u Šapcu. Borićemo se protiv toga da se u fabrici radi samo prerada proizvoda koji bi se dopremali iz Kine, jer to automatski znači da ovde neće biti posla za sve radnike, kaže za „Politiku” Mileta Gujaničić, lider Nezavisnog sindikata metalaca u srpskoj čeličani, dodajući da Kinezi nemaju računicu da odande vuku sirovine da bi proizvodili čelik u Smederevu, za ionako prezasićeno svetsko tržište, zbog čega se i u samoj Kini otpuštaju radnici u železarama.

Peter Kamaraš, prvi čovek HPK tima koji rukovodi smederevskom železarom za naš list kaže da na brojnim sastancima sa potencijalnim kupcem iz Kine, nije bilo reči o fokusiranju samo na finalnu proizvodnju, te da je uveren da će železara raditi u punom kapacitetu.

– HBIS tačno zna koji je njihov interes i plan. To što su spremni da investiraju, samo je potvrda da fabrika ima odličnu budućnost, u šta smo premijer i ja verovali od samog početka. Morate imati na umu da danas niko nije lud da ulaže toliki novac, bez detaljnog plana kako će povratiti uloženo i ostvariti profit u budućnosti, kaže Kamaraš za „Politiku”.

Nezavisni sindikat metalaca potencira da ne postoje pisane ugovorne obaveze budućeg kupca, te da prodaja nije transparentna. Na izbornoj skupštini ovaj sindikat podelio je članstvu kompletan materijal u kome se do najsitnijih detalja opisuju razgovori vođeni oko buduće prodaje fabrike. O tome su, kažu, obavestili i premijera Vučića, ali odgovor još nisu dobili.

U javnom pozivu za učešće u javnom nadmetanju radi prodaje imovine železare, objavljenom na sajtu Ministarstva privrede, navedeno je da predmet prodaje predstavljaju nepokretnosti – zemljište i objekti, pokretna imovina, zalihe, udeo u kapitalu i nematerijalna imovina. Istina, detaljan opis imovine koja se nudi na prodaju dat je u prodajnoj dokumentaciji koju mogu da otkupe zainteresovani kupci uz potpisivanje Ugovora o čuvanju poverljivih podataka. Tek nakon toga, zainteresovana lica moći će da pristupe tzv. virtuelnoj sobi sa podacima. U prodajnoj dokumentaciji, pored ostalog, nalazi se „program o prodaji imovine”, kao i „nacrt kupoprodajnog ugovora za određenu imovinu ’Železare Smederevo’”.

Pristigle prijave biće otvorene 1. aprila u podne. Kako „Politika” nezvanično saznaje, na tender se neće javiti samo HBIS iz Kine, već, navodno, i američki „Esmark” koji je u finišu trke za upravljanje železarom izgubio „bitku” od HPK. Potvrdu o tome „Politika” još čeka od Džejmsa Bušara, kome smo pitanje uputili i mejlom. Postoji šansa da se sada jave i druge kompanije koje su prošle godine nudile svoje usluge za upravljanje i savetovanje u srpskoj čeličani, smatra naš izvor.

Ono što dodatno zamućuje sliku o prodaji smederevske fabrike, svakako je dozvola od Evropske unije, o kojoj je govorio i sam premijer. Na pitanje šta konkretno EU treba da odobri Srbiji u privatizaciji sopstvene čeličane, Peter Kamaraš kaže da to moramo pitati vladu.

Srbija sama u procesu pridruživanja EU nema dovoljno snage i uticaja na Evropsku komisiju koja treba da da saglasnost na poslovnu transakciju železare, kako ne bi kasnije bila predmet carinskih barijera, antimonopolske komisije EU, odnosno kršenja Sporazuma o pridruživanju, te bi sa Kinezima imala znatno bolju pregovaračku poziciju i moć, navodi Nezavisni sindikat metalaca u materijalu dostavljenom „Politici”, tvrdeći da su im te informacije dali predstavnici KPMG na zvaničnom sastanku.

Šta bi se dogodilo ako EU ne bi dala „zeleno svetlo”, niko ne zna precizno. Jedino je premijer Vučić rekao nedavno u Smederevu da ćemo biti u ozbiljnom problemu, ako izostane ta podrška.

– Kinezi hoće da privatizuju železaru i želim da verujem da EU računa na Srbiju i da će nam po tom pitanju pomoći. Nama treba samo njihova dozvola i ništa više, ne trebaju nam njihove pare, samo da kineski proizvođač može da radi u Srbiji i da može da prodaje čelik na evropskom tržištu, rekao je tada Vučić.

Piše: Olivera Milošević

Naj­ve­ća ki­ne­ska če­li­ča­na uki­da 50.000 rad­nih me­sta

PEKING – Je­dan od naj­ve­ćih ki­ne­skih pro­iz­vo­đa­ča če­li­ka „Vu­han aj­ron end stil”, pre­ma na­ja­vi di­rek­to­ra te kom­pa­ni­je, pla­ni­ra da uki­ne do 50.000 rad­nih me­sta, jer ze­mlja na­sto­ji da sma­nji pre­ka­pa­ci­ra­nost pro­iz­vod­nje zbog uspo­ra­va­nja dru­ge naj­ve­će pri­vre­de u sve­tu. „Sek­tor za če­lik u na­šoj kom­pa­ni­ji tre­nut­no ima 80.000 za­po­sle­nih, ali mo­že da za­dr­ži sa­mo 30.000 njih”, iz­ja­vio je Ma Gu­o­ćang, di­rek­tor „Vu­ha­na”, na mar­gi­na­ma Na­ci­o­nal­nog na­rod­nog kon­gre­sa, iz­ve­šta­va agen­ci­ja Frans pres.

Ova iz­ja­va di­rek­to­ra „Vu­ha­na”, ko­ji je u dr­žav­nom vla­sni­štvu, naj­bo­lje ilu­stru­je iza­zo­ve s ko­ji­ma se su­o­ča­va Pe­king na­sto­je­ći da tran­sfor­mi­še pri­vre­du, a da isto­vre­me­no iz­beg­ne so­ci­jal­ne ne­mi­re, ko­ji su ana­te­ma za dr­žav­no ru­ko­vod­stvo, oce­nju­je fran­cu­ska agen­ci­ja. „Ve­ro­vat­no će 40.000 do 50.000 lju­di mo­ra­ti da po­tra­ži dru­ge pu­te­ve ubu­du­će”, re­kao je Ma. Tan­jug