Predavanje na temu odnosa morala i religije


30. maj 2018. KULTURA – U sklopu naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo, u sredu, 30. maja, sa početkom u 19 sati u Koncertoj dvorani biće održano predavanje „Odnos morala i religije“ na kome će govoriti dr Zoran Kinđić, filozof i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

U razmatranju problema odnosa morala i religije predavač će poći od suprotstavljanja Kantovog i Kjerkegorovog gledišta. Dok je Kant smatrao da je prirodna, umstvena religija, koja se zapravo svodi na moralnost, superiorna u odnosu na otkrivenu, empirijsku religiju, Kjerkegor tvrdi da je lična vera iznad morala. U prilog stanovišta da je religija, ukoliko se ne radi o njenim primitivnim formama, iznad morala, tokom izlaganja dr Kinđić će se pozivati na stav Sv. Siluana da svetost nije etički, već ontološki pojam i ukazati da je, prema hrišćanskoj duhovnosti, zahvaljujući blagodati Svetog Duha, obožena osoba u stanju da voli čak i neprijatelja kao samu sebe, što je inače neispunjiva etička norma.

Autor će upozoriti da se moral ipak ne sme potceniti, budući da je on preduslov za asketsku praksu i kriterijum za procenu nečijeg stanja svesti. A jednostranost Kantovog i Kjerkegorovog shvatanja odnosa morala i religije biće dovedena u vezu sa nerazumevanjem monaške delatnosti i problema mističkog iskustva.

Ulaz na program je slobodan.

Dr Zoran Kinđić autor je knjiga „Problem neidentičnog u filozofiji Teodora Adorna“, „Uvod u filozofiju religije“, „Hajdegerova kritika antropocentrizma“, „Trag-filozofski ogledi“. U stručnim časopisima objavljeni su njegovi brojni istraživački radovi: „Mimezis postvarenja”, „Egzistencijalna komunikacija”, „Kantovo shvatanje uma”, „Dijalog i ego”, „Problem izvornog iskustva u filozofiji Teodora Adorna“, „Problem nenasilja”, „O Sokratovoj izreci ‘Znam da ništa ne znam’“, „Fromova reafirmacija humanizma”, „Brehtovo pozorište revolucije” , „Angažman u dramama Žan-Pol Sartra”…