Održana 25. sednica Skupštine grada Smedereva


24. decembar 2014. DRUŠTVO – U ponedeljak, 22.12.2014. godine održana je 25. sednica Skupštine grada Smedereva.

Posle usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice i utvrđivanja Dnevnog reda 25. sednice, Skupština grada Smedereva donela je Odluku o izmenama Statuta grada Smedereva, koja predviđa brisanje stava 2. i 3. u članu 54. Statuta.

Najvažnija tačka 25. zasedanja, kada je u pitanju funkcionisanje lokalne samouprave u narednoj godini, svakako je usvojena Odluka o budžetu grada Smedereva, sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu, koji osim nove metodologije karakterišu izrazita racionalizacija i štednja, ali i nastavak investiranja u Industrijsku zonu Smederevo. Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Smedereva za 2015. godinu utvrđeni su u ukupnom iznosu od 2.928.840.998 dinara i to sredstva budžeta grada Smedereva u iznosu od 2.754.247.000 dinara i sredstva iz sopstvenih i drugih prihoda u iznosu od 174.593.998 dinara.

Odbornici su doneli i Odluku o korišćenju preostalih novčanih sredstava po Ugovoru o namenskom kreditu sa Banka Intesa AD Beograd i Erste Bank A.D. Novi Sad, broj 400-5287/2014-08 od 19. avgusta 2014. godine. Ovom Odlukom, neiskorišćen iznos preostalih novčanih sredstava, u iznosu od približno 2.245.972,00 evra, koristiće se za realizaciju novih investicionih projekata u delu Industrijske zone i Industrijskog parka u Smederevu.

Skupština grada Smedereva donela je Plan detaljne regulacije Poslovne zone „Požarevačka petlja” u Smederevu. Cilj izrade Plana je utvrđivanje svih potrebnih elemenata za gradnju i razvoj privredne zone, koja je u Prostornom planu grada Smedereva tretirana kao značajan razvojni potencijal grada. Zona je delimično opremljena infrastrukturnom i servisnom saobraćajnom mrežom. Javni uvid održan je u holu ispred Velike sale Gradske uprave u periodu od 14.10.2014. godine do 13.11.2014. godine, a javna prezentacija je održana 5.11.2014. godine u prostorijama Gradske uprave Smederevo.

Na 25. sednici doneta je i Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Smedereva, kao obaveza lokalne samouprave po Zakonu o pravobranilaštvu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, a stupio na snagu 31.05.2014. godine.

Skupština grada Smedereva donela je Odluku o produženju važnosti Strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja grada Smedereva za period 2009-2014. godine. Važnost ovog dokumenta se produžava najkasnije do 31.12.2015. godine, radi ostvarivanja strateških ciljeva koji su definisani Strateškim planom lokalnog ekonomskog razvoja a nisu realizovani, a pre isteka produženog roka važenja završiće se i usvojiti novi Strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja grada Smedereva.

Upodobljavanjem sa zakonskom regulativom, doneta je nova Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju. Novom Odlukom, kojom se stavlja van snage Odluka koja je regulisala ova pitanja od 2008. godine, utvrđeno je pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, koja se parovima bez dece, usled steriliteta ili privremene neplodnosti, isplaćuje iz sredstava budžeta grada Smedereva i uređuju uslovi i način ostvarivanja tog prava.

Odbornici su doneli Odluku o osnivanju i otvaranju Budžetskog fonda za stipendiranje, podsticanje obrazovanja, nagrađivanje i usavršavanje učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva. Budžetskim fondom upravlja i obavlja stručne i administrativne poslove nadležno odeljenje Gradske uprave Smederevo, a način i bliži uslovi korišćenja sredstava iz budžeta grada Smedereva za ostvarivanje prava utvrđenih članom 7. ove Odluke utvrdiće se Pravilnikom za stipendiranje, podsticanje obrazovanja, nagrađivanje i usavršavanje učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva, na koji će saglasnost dati Gradsko veće grada Smedereva.

Takođe je doneta Odluka o manifestacijama i festivalima u oblasti kulture i turizma od značaja za grad Smederevo. Ovom Odlukom određuju se manifestacije i festivali u oblasti kulture i turizma koje su od značaja za grad Smederevo, uređuje se način upravljanja i finansiranja manifestacija i festivala, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Skupština je potom donela Odluku o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima čiji je osnivač grad Smederevo na obavljanje delatnosti pružanja usluga u 2015. godini, zatim Odluku o otuđenju bez naknade iz javne svojine grada Smedereva 23 montažne kuće u Maloj Krsni, Odluku o izmenama Odluke o platama i naknadama izabranih i postavljenih lica u organima grada Smedereva i naknadama za rad članova radnih tela Skupštine grada Smedereva, Odluku o izmenama Odluke o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji grada Smedereva, kao i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu.

Odbornici su, vezano za predložena akta u vezi sa Ustanovom za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce”, Smederevo, doneli: Odluku

o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce”, Smederevo i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce”, Smederevo.

U okviru aktuelnih pitanja iz oblasti imenovanja i izbora doneta su sledeća rešenja:

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Naša radost” Smederevo, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić” u Maloj Krsni, Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za budžet i finansije i izboru članova Saveta, Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Pijace Smederevo, Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Čistoća Smederevo, Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo, Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva u Smederevu, Rešenje o imenovanju direktora Radničkog univerziteta Smederevo u Smederevu, Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Smederevo” u Smederevu, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturu Smederevo, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog arhiva u Smederevu, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja u Smederevu, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Smederevo, Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce”, Smederevo, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Radničkog univerziteta Smederevo u Smederevu, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Apoteke „Smederevo” u Smederevu, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije grada Smedereva, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturu Smederevo, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja u Smederevu, Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce”, Smederevo, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Apoteke „Smederevo” u Smederevu, Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Smedereva i Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branislav Nušić” u Smederevu.

Prihvaćena je Informacija o stupanju na snagu Uredbe o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene dela industrijske zone sektor severoistok u Smederevu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 128/2014). Cilj navedene inicijative je bio da se ova Uredba stavi van snage, jer grad Smederevo ima veliki interes da predmetno zemljište stavi u funkciju svog privrednog i ekonomskog razvoja, odnosno da ga odgovarajućim instrumentima uredi, opremi i privuče investicije.

Skupština grada Smedereva prihvatila je Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva za period januar-jun 2014. godine. U ovom Izveštaju izvršena je detaljna analiza raspodela saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile na teritoriji grada Smedereva u posmatranom periodu i doneti odgovarajući zaključci i zaduženja.

U okviru poslednje tačke 25. sednice Skupštine grada Smedereva, odbornici su dali saglasnost Fudbalskom klubu „Semendria 1924″ za korišćenje imena grada Smedereva u svom novom nazivu.

Izvor: smederevo.org.rs