Mesara “Matijević” Zelena pijaca Smederevo


Preduzeće za proizvodnju i promet Industrija mesa “Matijević” je organizovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću sa 100% učešćem privatnog kapitala. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i promet mesa i mesnih prerađevina. Preduzeće je osnovano 1994. godine, tačnije rečeno, zanatsko trgovačka radnja “MIM” koja je osnovana 1991. godine, a 1994. godine preregistrovano u preduzeća. Preduzeće trenutno zapošljava 1250 radnika.

Industrija mesa “Matijević” u ovom trenutku prosečno dnevno proizvodi i oprema oko 120 tona gotovih proizvoda, od čega se 95% realizuje kroz vlastite savremeno opremljene maloprodajne objekte, a preostalih 5% kupcima kroz veleprodaju. Najsavremenije opremljeni maloprodajni objekti, specijalizovani za promet hrane, pre svega mesa i mesnih prerađevina razmešteni su širom Srbije, od Niša do Subotice i trenutno je u funkciji 111 objekata u kojima je uposleno preko 1400 trgovaca. Proizvodnja je organizovana na jednom mestu i za tu proizvodnju u funkciji su stavljeni novoizradjeni proizvodno-skladišni objekti i najsavremenija oprema koja se danas koristi u proizvodnji i preradi mesa i mesnih preradjevina u razvijenim zapadnoevropskim zemljama.

Proizvodni pogoni građeni u poslednjih par godina površine od 30000 m2, od kojih je posebno za naglasiti:
– savremena linija klanja krupne stoke kapaciteta od 1500 jedinica/8 sati
– savremena linija klanja živine kapaciteta 1500 komada/sat
– linija pandlovanja koja po svom kapacitetu prati liniju klanja
– mašinska obrada sa linijom pinjenja gotovih proizvoda kapaciteta do 100 tona dnevno
– pogon trajne robe kapaciteta 120 tona mesečno
– komore za duboko zamrzavanje kapaciteta do 3000 tona

Magacinski prostor koji u celosti obezbeđuje potrebe za kvalitetnim skladištenjem sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda preduzeća.

Tu su i prateće delatnosti kao što su:
– Služba transporta koja raspolaže značajnim kapacitetima preko 50 specijalizovanih vozila za prevoz:

  • žive stoke
  • živine
  • gotovih proizvoda kojima se vrši uredna dnevna dostava sirovina do proizvodnje i otprema gotovih proizvoda do maloprodajnih objekata i kupca.

– Štamparija opremljena savremenim mašinama koja podržava zahteve proizvodnje u pogledu štampe omota za kobasice i salame, dizajniranje pakovanja, reklamne prospekte i dr.
– Služba održavanja stručno i tehnički osposobljena da brzo i efikasno odgovori svim zahtevima u proizvodnji i maloprodaji za nesmetano odvijanje procesa rada.