Javni poziv za izbor programa od javnog interesa


04. septembar 2012. DRUŠTVO – Objavljen javni poziv o načinu i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana i finansiraju se iz budžeta grada Smedereva

Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja koji se
finansiraju iz budžeta grada Smedereva objavila je javni poziv i pravilnik o načinu i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana i finansiraju se iz budžeta grada Smedereva.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja sa programima od javnog interesa u sledećim oblastima: boračko – invalidske zaštite, društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanja nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, podsticanja obrazovanja, nauke, kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede i narodnog stvaralaštva, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja i negovanja međudržavne saradnje, unapređenja i razvoja sporta, zaštite životinja, borbe protiv korupcije, humanitarni i ostali programi u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne potrebe.

Osnovni kriterijumi za dodelu sredstava udruženjima za realizivanje programa od javnog interesa su da udruženje ima status pravnog lica, da je sedište udruženja na teritoriji grada Smedereva, da se programi realizuju na teritoriji grada Smedereva, da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojim je uređeno osnivanje udruženj, da je upisano u odgovarajući registar, da udruženje ima usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima koje su od javnog interesa, kao i broj članova udruženja.

Prioritet za dodelu sredstava će imati udruženja koja raspolažu odgovarajućim kapacitetima za realizaciju programa uz reference koje poseduju, svoje programe rada usmeravaju ka većem broju korisnika, mogu da obezbede merljive rezultate u odnosu na predložene troškove, imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji programa rada i projekata, svoje programske i projektne aktivnosti baziraju na usvojenim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom nivou, rade na postizanju društvene solidarnosti, samopomoći, pomoći licima u specifičnim životnim sitacijama.

Uz obrazac prijave na javni poziv udruženja podnose program koji sadrži osnovne informacije naziv i sedište udruženja, dokaz o upisu udruženja u registar nadležnog organa, odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu, preciziranje na koju oblast se program odnosi, podatke o ciljnoj grupi – lica na koja se program odnosi, detaljan opis programa i definisanje njegove svrhe, vreme realizacije programa, finansijski plan programa sa strukturom sredstava, reference i druge publikacije o aktivnosti udruženja i izjavu ovlašćenog lica da će sredstva trošiti namenski, potpisanu i overenu pečatom.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini se navode osnovni podaci o podnosiocu prijave. Prijave se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva ili poštom na adresu: Gradska uprava grada Smedereva – Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja koja se finansiraju iz budžeta grada Smedereva, ul. Omladinska broj 1, Smederevo, u roku od 8 dana od dana objavljivljanja javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Detaljna obaveštenja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo, u Odeljenju za javne nabavke i NIP, kontakt osoba Marija Andesilić, tel. 026/221-724 lok. 1033.

Izvor: smederevo.org.rs