Javni poziv za izbor partnera za Železaru


12. april 2012. PRIVREDA – Izvor: Agencija Tanjug – Ministarstvo finansija objavilo je, na osnovu Zaključka Vlade Srbije, javni poziv za izbor strateškog partnera za “Železaru Smederevo”, a rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda ističe 4. maja.

U Javnom pozivu, u koji je Tanjug danas imao uvid, objavljene su detaljne informacije o “Transakcionoj dokumentaciji” koja će biti dostupna svim ponuđačima uz naknadu od 10.000 evra i Instrukcije, gde su navedene mogućnosti za upoznavanje sa poslovanjem i posetama Kompaniji.

Dokumentacija će biti dostupna svim učesnicima nakon potpisivanja ugovora o čuvanju poverljivih podataka i uplate naknade za transakcionu dokumentaciju.

Prijave se mogu dostaviti najkasnije do 27. aprila do 16 časova po beogradskom vremenu, a rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za izbor strateškog partnera je 4. maj do 16 časova po beogradskom vremenu.

Pravo na podnošenje ponude imaju zainteresovani učesnici koji su otkupili Transakcionu dokumentaciju, potpisali Ugovor o čuvanju poverljivih podataka, da se bave eksploatacijom ruda metala i/ili drugih ruda i/ili proizvodnjom sirovog gvožđa, koksa, čelika ili ferolegura.

Ponude mogu podnositi pravna lica koja su u 2011. godini, na konsolidovanom ili nekonsolidovanom nivou, ostvarili poslovni prihod od najmanje milijardu evra ili da vrednost poslovne imovine prema finansijskim izveštajima na dan 31. decembra 2011. iznosi najmanje 1,5 milijardu i po evra.

Pravo da podnose ponude imaju kompanije koje su uplatile depozit ili obezbedile Garanciju za ozbiljnost ponude i dostave svu neophodnu dokumentaciju predviđenu transakcionom dokumentacijom.

Ako je zainteresovani ponuđač Konzorcijum, neophodno je da kumulativno ispunjava uslov da su svi članovi Konzorcijuma zaključili pisani Ugovor o konzorcijumu i overili ga kod suda i da je ugovorom o konzorcijumu utvrđeno da svaki od članova Konzorcijuma preuzima neograničenu solidarnu odgovornost za obaveze koje proističu iz ili su u vezi sa Javnim pozivom i da je bar jedan član Konzorcijuma otkupio Transakcionu dokumentaciju.

Ponude podnete u skladu sa transakcionom dokumentacijom moraju da sadrže biznis plan za Kompaniju, sa obaveznim investicionim programom za period od pet godina od dana zaključenja transakcije.

Prilikom podnošenja ponude, zainteresovana kompanija treba da uplati depozit ili dostavi garanciju za ozbiljnost ponude, prvoklasnu, neopozivu, naplativu na prvi poziv, u iznosu od milion evra, navedeno je u Javnom pozivu.

Krajem januara Vlada Srbije je za jedan dolar kupila Železaru Smederevo od američke komanije Ju-Es stil koja je, posle osam godina rada u Srbiji, odlučila da se povuče zbog loših poslovnih rezultata.