Danijela Milošević v.d. direktorka Istorijskog arhiva


19. novembar 2013. DRUŠTVO – U ponedeljak je održana 16. sednica Skupštine grada Smedereva.

Predsednik Skupštine grada Branče Stojanović je, posle usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, obavestio odbornike o promenama u okviru odborničkih grupa i prelasku tri odbornika iz Odborničke grupe Demokratska stranka Boris Tadić u Odborničku grupu Pokrenimo Smederevo-Tomislav Nikolić (Srpska napredna stranka, Nova Srbija, PUPS, Pokret socijalista).

Na 16. sednici doneta je Odluka o pristupanju promeni Statuta grada Smedereva, koja predviđa obrazovanje Komisije za izradu Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Smedereva, a u vezi sa usaglašavanjem odredbi Statuta sa zakonskim propisima koji su stupili na snagu posle donošenja Statuta grada Smedereva.

Skupština je prihvatila Odluku o zaduživanju grada Smedereva na ime finansiranja kapitalnih investicionih rashoda, izgradnje proizvodne hale u Smederevu sa neophodnom infrastrukturom. Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug dostavila je 5. novembra 2013. godine gradu Smederevu saglasnost za dugoročno zaduženje na iznos od 9.000.000 evra. U pomenutom pismu navodi se da će novi kredit biti sa rokom otplate od 5 godina i grejs periodom od 2 godine (2+5).

Usvojenom Odlukom o formiranju jedinica Civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Smedereva uređuje se formiranje, organizacija, opremanje, osposobljavanje i funkcionisanje jedinica civilne zaštite na teritoriji grada Smedereva.

Odbornici su doneli Odluku o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo, a iz razloga usklađivanja sa novim Zakonom o javnim preduzećima.

Skupština grada Smedereva izglasala je Odluku o izmeni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na području grada Smedereva. Izmeni predmetne Odluke pristupilo se prvenstveno sa ciljem afirmativnog pristupa budućim potencijalnim brownfield investicijama u Gradu.

Date su saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo o pokriću gubitka, kao i na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća Čistoća Smederevo o usklađivanju osnovnog kapitala Preduzeća.

Usvojena je Odluka o izmenama Odluke o organizovanju Centra za kulturu Smederevo i doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturu, u cilju usklađivanja sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti, Uredbom o klasifikaciji delatnosti i Zakonom o kulturi.

Odbornici su prihvatili predloge za davanje saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća za 2013. godinu, i to: JKP Čistoća Smederevo i JKP Parking servis Smederevo.

Skupština grada Smedereva dala je saglasnost na finansijske planove ustanova čiji je osnivač Grad Smederevo za 2013. godinu, usaglašene sa Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2013. godinu, i to: Centra za kulturu Smederevo, Narodne biblioteke Smederevo, Istorijskog arhiva Smederevo, Muzeja u Smederevu, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost” Smederevo, Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce” Smederevo, Radničkog univerziteta Smederevo, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo i Ustanove Smederevsko odmaralište na Rtnju.

Takođe su prihvaćeni nacrti odluka o uvođenju samodoprinosa za područja mesnih zajednica Vučak, Udovice i Binovac, koji predviđaju odluke o uvođenju samodoprinosa, o raspisivanju referenduma o uvođenju samodoprinosa i o obrazovanju komisija za sprovođenje referenduma o uvođenju samodoprinosa za pomenute mesne zajednice.

Usvojeno je Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine i izboru članova Saveta, a prihvaćene su i izmene rešenja o imenovanju članova školskih odbora, i to: Gimnazije u Smederevu, Osnovne škole „Ivo Andrić” u Radincu i Osnovne škole „Dositej Obradović” u Vranovu.

Odbornici su prihvatili Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva za period januar – jun 2013. godine i Informaciju o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta grada Smedereva za period I-IX 2013. godine.

Pošto je dosadašnji direktor Istorijskog arhiva u Smederevu Tomislav Stevanović u oktobru 2013. godine ispunio zakonom propisane uslove za odlazak u penziju, Skupština grada je donela Rešenje o imenovanju Danijele Milošević, diplomiranog istoričara umetnosti, za vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Smederevu.

Izvor: smederevo.org.rs